Avís legall

Tot el material d’aquest web és propietat de Barcelona Regional o de les seves companyies afiliades, i està protegit pels drets d’autor.

Està permesa la seva reproducció per a ús personal.

Queda prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada. El material d’aquest web no pot ser venut ni distribuït d’altra manera amb ànim de guany.

Els enllaços existents al web de Barcelona Regional el poden enviar fora de la xarxa de Barcelona Regional. Queda fora de la nostra responsabilitat el contingut, exactitud o objectiu d’altres webs; els enllaços són subministrats per Barcelona Regional de bona fe i no se’ns pot responsabilitzar d’eventuals canvis als webs amb els que establim l’enllaç.

Ni Barcelona Regional, ni cap altra part implicada en la creació, producció o subministrament d’aquest web seran responsables de danys, costos, pèrdues o responsabilitats directes, imprevistos, indirectes o punitius que puguin produir-se per l’accés o ús d’aquest web.

Tot el contingut d’aquest web se li facilita tal com és. Barcelona Regional no garanteix l’exactitud del material contingut en aquest web ni que s’ajusti a qualsevol ús especial. A més, Barcelona Regional no serà responsable de danys o virus que puguin infectar el seu ordinador o d’altre propietat seva atès a l’ús de, o accés a, o telecàrrega de qualsevol material d’aquest web. És possible que algunes jurisdiccions no permetin certes limitacions de garanties i danys, fet pel qual algunes de les exclusions abans esmentades poden no ser d’aplicació en la seva totalitat en el seu cas.