Model de dispersió de contaminants de Barcelona

Barcelona Regional ha desenvolupat un model de dispersió de contaminants de NOX, NO2 i PM10. Per tal d’obtenir la modelització territorial dels nivells de qualitat de l’aire es va fer un inventari detallat de les fonts emissores de contaminants distribuïdes al llarg del territori, i no només dins el municipi d’estudi, ja que els contaminants poden desplaçar-se fins a grans distàncies dels punts d’emissió. Amb aquest inventari i totes les variables de contorn (règim de vents, pluviometria, elevació del terreny, configuració de les edificacions, concentració de fons, etc.) s’ha dut a terme el càlcul dels nivells de contaminació de NO2 i PM10 hora a hora.
Aquesta feina s’ha desenvolupat en el marc del balanç de contaminació local de Barcelona 2013 amb la recopilació i la preparació de dades per desenvolupar un inventari d’emissions georeferenciat i amb un nivell de detall territorial i de desagregació sectorial adequat a l’escala amb la qual treballa el model de dispersió de contaminants.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2009 - 2018
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Previsió de la qualitat de l'aire a Barcelona