Mobilitat com a Servei (MaaS)

La “Mobilitat com a Servei” (MaaS, per les seves sigles en anglès Mobility as a Service), integrant a tots els nivells els serveis de sharing permetrà donar un nou impuls al sistema de transport públic, enfortint-lo i garantint un ecosistema més equilibrat, sostenible, responsable i eficaç per a la vida quotidiana de les persones. La regulació de les noves formes de mobilitat que apareixen dia rere dia és un punt clau en l’estratègia política ja que la mobilitat és un dret fonamental que ha de mantenir la seva vesant social i econòmica dins dels contextos urbans.

Barcelona Regional aporta una reflexió sobre els aspectes organitzatius i tecnològics necessaris per a la implantació d’una plataforma MaaS a Barcelona (extensible a l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l’ATM), amb diverses opcions de lideratge des del sector públic, però sempre amb el transport públic com a columna vertebral del nou ecosistema de la mobilitat. En aquest sentit, es proposa un full de ruta pel desenvolupament de la Mobilitat com a Servei sobre el procés d’implantació de la T-Mobilitat per part de l’ATM.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2017-2018
Autor: Barcelona Regional