El Pla Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua de l’àrea metropolitana
Per Aleix Coral

El passat dia 24 de febrer es va presentar a premsa el Pla Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua de l’àrea metropolitana de Barcelona (PECIA). Aquesta presentació és el primer pas per a la seva aprovació inicial, a finals del proper mes, amb la què el document entrarà en fase d’al·legacions fins a la seva aprovació definitiva, prevista per a finals d’any. Es tanca així un document en el què com sabeu, des de l’àrea de medi ambient l’informalment anomenat “equip d’aigües”, porta alguns anys treballant.

Per què un Pla Estratègic del cicle integral de l’aigua?

La gestió dels recursos hídrics i la capacitat de la societat per adaptar-se a la seva disponibilitat ha estat al llarg del temps un aspecte fonamental en el desenvolupament econòmic i social del territori.

En el cas de l’àrea metropolità el cicle integral de l’aigua actual es veurà afectat en un futur. Per efecte del canvi climàtic es preveu que l’any 2050, any horitzó amb què treballa el PECIA, es redueixin de l’ordre del 12% els recursos hídrics superficials i un 9% els subterranis. Els acords de la Taula del Ter, signats l’any 2017, implicaran una reducció dels cabals transvasats des d’aquesta conca, que ara suposen el 25% del volum d’aigua que es consumeix a l’àrea. En contraposició a aquest descens en els recursos s’albira també un increment en les demandes. Per un costat les agrícoles, com a conseqüència de l’augment de les temperatures, i per altre les motivades pel desenvolupament de nous sectors urbanístics. Tot plegat es produirà un desequilibri en la balança, què fa necessària una reflexió estratègica tenint en compte totes les parts del cicle (per això allò d’integral).

Quins són l’àmbit i els objectius del Pla?

L’àmbit del Pla el constitueixen els 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, tot i que en alguns casos, especialment pel que fa als recursos, s’ha hagut d’anar més enllà tenint en compte que la majoria d’ells s’originen o venen condicionats per factors que superen els límits metropolitans. Des del punt de vista d’escala, el PECIA treballa a molts nivells, des del nivell regional en relació a les fonts de recursos fins al nivell local on s’inclourien per exemple mesures d’estalvi en habitatges.

L’objectiu principal és el d’assegurar el subministrament d’aigua al territori metropolità per a tot els usos, en quantitat i qualitat de manera sostenible, resilient i eficient.

Què analitza?

La diagnosi que fa el Pla s’estructura en tres blocs: d’on ve l’aigua que es consumeix a l’àrea metropolitana, en què es gasta aquesta aigua, i quins són els sistemes que permeten transportar aquesta aigua i adequar-la als requeriments de consum i ambientals. Per a cada un es fa una anàlisi completa des del punt de vista de la qualitat i també del consum energètic.

 

Font: Barcelona Regional

 

L’aigua que es consumeix a l’àrea metropolitana prové de cursos superficials (Llobregat, Ter i Besòs), aqüífers (del Llobregat i Besòs) , aigua regenerada i aigua de mar com a fonts més destacables. En el document s’ha fet una caracterització de cada un d’ells, analitzant el seu potencial actual i futur.

Font: Barcelona Regional

 

Des del PECIA també es quantifiquen les demandes, que s’han diferenciat entre les que corresponen a usos consumptius i les demandes ambientals. Com no podria ser d’altra manera, la demanda domèstica, és la més alta, amb un 43% del total de demandes consumptives. La segueixen les demandes no domèstiques, que inclouen els consums dels sectors productius, amb un 20%. La demanda agrícola, a diferència d’altres zones del territori català, només suposa el 15% del total. Des del punt de vista ambiental s’han tingut en compte les necessitats d’aigua de les zones humides, injeccions per a mantenir el bon estat dels aqüífers i els cabals de manteniment del riu.

Font: Barcelona Regional

Pel que fa a l’anàlisi de les infraestructures s’entra a valorar el seu estat, com es poden millorar i quines són necessàries per a garantir la sostenibilitat futura del cicle.

Què proposa?

A partir de la informació recopilada i analitzada es plantegen un seguit de línies d’actuació en forma de reptes, programes i mesures a desenvolupar, amb l’objectiu d’incrementar el coneixement per part de l’AMB del cicle integral de l’aigua, fer-ne un ús sostenible del recurs, augmentar la seva eficiència i sobre tot, millorar en un futur la seva gestió. Tot plegat en línia amb els objectius inicialment plantejats per a augmentar la sostenibilitat, resiliència i eficiència del cicle integral de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona, consolidar el concepte de cicle integral i millorar la qualitat de les masses d’aigua.

Les mesures plantejades s’orienten cap als següents punts:

  • Reducció de les demandes: mesures d’estalvi, sobre tot a nivel local i dins el marc competencial metropolità i d’ajuntaments..
  • Adequació de l’aigua servida a la qualitat d’aigua demandada: substitució d’aigua potable per altres fonts per a aquells usos que no necessitin una qualitat d’aigua tan alta.
  • Optimització dels sistemes del cicle integral: millora de les xarxes, augment del rendiment i potencial de les plantes, adequació a la normativa (actual i futura), reducció d’abocaments, etc.
  • Increment de recursos: proposta de noves fonts d’aigua i optimització de les fonts actuals, preferiblement locals.
  • Augment de la sostenibilitat del cicle: millora de la qualitat i optimització energètica.
  • Millora de la gestió i augment del coneixement: increment de dades, transparència i comunicació.