Nous treballs a BR

Emergència Climàtica

Donar suport a l’Ajuntament de Barcelona pel procés de redacció de la declaració d’emergència climàtica.

Carta del Verd  

Coordinació i redacció dels documents per a la redacció de la carta del verd. La carta del verd exemplifica com treballar en la configuració de parcs, jardins, espai públic des de la perspectiva de la implementació de vegetació.

Proposta Estratègica Viver de Tres Pins  

Plantejar una proposta estratègica per a definir el futur del Viver dels tres pins com espai de viver, espai de formació, espai de biodiversitat, espai verd a integrar en la lògica dels parcs que configuren la muntanya de Montjuïc

Reserves serveis tècnics i generació de renovables 

Analitzar les necessitats d’espais de les diferents infraestructures en l’àmbit de l’àrea metropolitana, aprofundir en el coneixement de les TIC, necessitats d’espais per plantes, subestacions, etc…

Àmbits prioritaris de rehabilitació dels teixits urbans  

Definició de les zones prioritàries per a la rehabilitació d’edificis des del punt de vista energètic

Modelitzacions d’inundabilitat de conques en el marc del procés d’avaluació ambiental estratègica del PDU

Modelitzacions d‘inundabilitat de conques en el marc del procés d’avaluació ambiental estratègica del PDU. Cerca de treballs previs, determinació de conques a modelar, modelització i determinació de les zones inundables, identificació d’àmbits territorials per a la laminació d’avingudes.

Avaluació d’escenaris de mobilitat del PDU 

Estudi de mobilitat generada pels diferents escenaris i alternatives plantejades pel PDU

Estudi i Propostes de la Xarxa Ferroviària en el marc del PDU  

Anàlisi de la Xarxa Ferroviària actual i estudi propostes del PDI i noves en el marc del PDU