Presentació del web pel Pla Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua de l’àrea metropolitana
Per Gerard Feliu Montesinos

El 26 d’abril passat el Consell Metropolità va aprovar el Pla Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua de l’àrea metropolitana de Barcelona (PECIA). Amb aquesta aprovació inicial, el document entra en fase d’al·legacions fins la seva aprovació definitiva, prevista per al gener de 2023. Es tanca així un document en el què, com sabeu, des de l’àrea de medi ambient l’informalment anomenat “equip d’aigües” portem alguns anys treballant.

“Per presentar i explicar el PECIA a la ciutadania hem elaborat una pàgina web en la qual també es pot obtenir la documentació més rellevant relacionada amb el Pla, així com participar activament en la fase d’al·legacions a través del Digues la teva, una adaptació de la plataforma Decidim.

La web del PECIA (www.pecia.cat) està estructurada en cinc apartats:

 1. El Pla: en aquest apartat es presenten els objectius del Pla i el seu àmbit d’actuació, així com l’estructura del mateix document i la documentació relacionada més rellevant: es poden descarregar els tres toms en què s’ha dividit el PECIA, així com el resum executiu, el qual també es pot visualitzar en línia. Hi trobareu també una pàgina de preguntes generals (un FAQs de tota la vida), on es resumeixen les principals línies d’actuació del PECIA. Finalment, també es dedica una pàgina a l’Estudi Ambiental Estratègic, el qual també es pot descarregar o bé consultar en línia.
 1. Procés de consulta: un dels trets característics més importants del PECIA ha estat l’elevat grau d’obertura cap als diferents agents del cicle de l’aigua metropolità durant la seva redacció. S’han realitzat 57 sessions de treball, en les que s’han consultat fins a 87 organismes diferents amb una participació de poc més d’un miler de persones en total. En aquest apartat es fa una breu introducció a aquest procés de consulta, amb el seu calendari i un llistat dels actors consultats més rellevants, i s’expliquen les sessions més destacades, amb la possibilitat de descarregar les presentacions relacionades.
 1. Estudis de base i documentació: al llarg dels gairebé cinc anys que ha durat el procés de redacció del PECIA, des de l’equip d’aigües hem elaborat paral·lelament nombrosos estudis i documents relacionats amb el cicle de l’aigua metropolità que, si bé no formen part del Pla directament, han servit per alimentar-lo amb els seus resultats o conclusions. En aquest apartat hi trobareu:
 • Infografies dels fluxos del cicle de l’aigua metropolità
 • Visor PowerBI interactiu de les dades més rellevants pel que fa a l’abastament d’aigua potable a l’àrea metropolitana
 • Documents de consulta
 1. Procés de tramitació: en aquest apartat hi trobareu el calendari previst per a la tramitació del PECIA, des de l’aprovació inicial fins la definitiva, en la qual el document s’ha de sotmetre a exposició pública, rebre al·legacions i tramitar la Declaració Ambiental Estratègica.
 2. Vista del visor interactiu de dades d’abastament d’aigua potable.

 1. Enllaç a la plataforma de participació “Digues la teva”: Per complir amb el propòsit de transparència de l’Administració, i alhora amb el 5è repte del mateix PECIA (Millorar la governança, gestió, coneixement i transparència), el Digues la teva és una plataforma que permet a qualsevol ciutadà consultar, valorar i opinar sobre les 74 mesures i propostes que planteja el Pla. D’aquesta manera, s’habilita una via addicional i més senzilla de presentar al·legacions i/o observacions, amb la voluntat de poder rebre més feedback que si només es contemplessin els canals tradicionals. Addicionalment, es poden proposar temes de debat que vagin més enllà de les 74 accions que proposa el PECIA.
Font: Barcelona Regional

“Digues la teva és una plataforma que permet a qualsevol ciutadà consultar, valorar i opinar sobre les mesures i propostes que planteja el Pla. Les 74 mesures es poden filtrar per Reptes i Programes, segons la temàtica que interessi a l’usuari”

Com s’ha dut a terme el procés de consulta?

S’han realitzat  diferents sessions d’obertura amb diferents agents i temàtiques per tal d’avançar cap a un Pla contrastat, robust i que reculli les sensibilitats dels actors implicats en el cicle de l’aigua metropolità. A través del procés d’obertura s’ha volgut:

 • Contrastar dades actuals i futures amb les companyies gestores, ajuntaments i les comunitats d’usuaris.
 • Incrementar el coneixement dels sistemes.
 • Escoltar les necessitats dels municipis en aspectes del cicle de l’aigua.
 • Aprofundir amb experts en les aproximacions calculades al PECIA.
 • Contrastar algunes de les mesures proposades.
 • Obtenir propostes amb una visió holística.
 • Crear debat sobre el cicle de l’aigua metropolità amb diferents actors.

Les sessions més destacades disponibles a la web són les següents:

 • Presentació inicial del PECIA als 36 ajuntaments metropolitans.
 • Sessions específiques sobre els diferents sistemes d’abastament municipals.
 • Sessions específiques i individualitzades sobre la diagnosi del cicle de l’aigua a cadascun dels 36 municipis metropolitans.
 • Sessions temàtiques específiques per a tècnics municipals:
  • Aigües subterrànies
  • Aigua regenerada
  • Mesures d’estalvi d’aigua domèstica
  • Garantia d’abastament
 • Sessions temàtiques dirigides a experts d’àmbits específics per compartir punts de vista i ampliar coneixements:
  • Aigües subterrànies
  • Aigua regenerada
  • Canvi climàtic
  • Contaminants emergents
 • Sessions de garantia d’abastament, específiques per a tractar aquesta temàtica que és un dels pals de paller del PECIA, per tal de garantir la disponibilitat de recursos hídrics per l’any 2050.
 • Sessió de cloenda i retorn.

Quina altra documentació puc trobar a la web?

A més dels documents que constitueixen el PECIA en si, a l’apartat de Documents de consulta hi trobareu els següents estudis:

 • Estudi energètic del cicle integral de l’aigua metropolità.
 • Enquesta sobre aigua i usos en el sector domèstic de l’àrea metropolitana de Barcelona.
 • Estudi sobre el potencial desenvolupament del sistema d’aigües regenerades en l’àmbit metropolità.
 • Propostes per a la millora de les característiques organolèptiques de l’aigua de boca del sistema ABEMCIA.
 • Estudi de demandes d’aigua no potable a la part baixa del Llobregat.
 • Potencial d’aprofitament d’aigües grises a l’àrea metropolitana de Barcelona.
 • Potencial d’aprofitament de les aigües pluvials per a reg de jardins i zones verdes a l’àrea metropolitana de Barcelona.
 • Control i seguiment de la implantació de millores per a la reducció de la salinitat a la conca del riu Llobregat.
 • Estudi de la qualitat de les masses d’aigua del Llobregat i del Besòs.
 • Recull d’ordenances per a la racionalització de recursos hídrics en l’àmbit metropolità: contrast i propostes de futur.