Font: Pixabay
Primeres passes del Pla d’igualtat de BR!
Per Susanna G. Larios

La Direcció de Barcelona Regional ha fet les primeres passes per iniciar l’elaboració del Pla intern d’igualtat de gènere. Aquest Pla pretén ser una eina que permeti recollir la situació interna de la plantilla en termes d’igualtat efectiva entre dones i homes i així poder aplicar mesures i accions per superar els possibles obstacles i assolir la plena igualtat. De fet, vol aconseguir un canvi intern de l’organització que potenciï les capacitats i els talents de l’equip gràcies a l’eliminació d’estereotips i de prejudicis per raó de gènere.

El proppassat 9 de desembre, es va constituir la Comissió d’igualtat de BR, que seguirà el procés de creació de Pla, coordinat per la consultoria MiT. De caràcter paritari entre el Comitè d’Empresa i la Direcció, aquesta Comissió participarà activament en la diagnosis del Pla així com en les propostes de mesures d’actuació i les accions comunicatives necessàries.

Com es realitzarà el Pla?
Es durà a terme en tres fases diferenciades de treball: 1) Diagnosi de gènere; 2) Elaboració del Pla d’acció, i 3) Presentació institucional.

Diagnosi de gènere
En aquesta fase s’analitzarà l’estructura organitzativa de BR, des de la perspectiva de gènere, per conèixer quina és la situació de la plantilla en relació a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. És el punt de partida del Pla i és la base a partir de la qual es dissenyaran les futures mesures que caldrà implementar per corregir els possibles obstacles i punts febles.

Aquesta diagnosi constarà dels àmbits de treball següents:
• Cultura i política d’igualtat de gènere
• Segregació vertical i horitzontal i condicions laborals
• Polítiques de selecció, contractació, avaluació i retribució del personal
• Polítiques de formació i desenvolupament professional
• Comunicació, imatge i ús del llenguatge
• Condicions de l’entorn de treball i de salut laboral
• Adequació dels espais i de les condicions de treball
• Usos del temps i conciliació de la vida laboral, personal i familiar
• Assetjament, actituds sexistes i percepció de la discriminació

Per realitzar aquesta diagnosi, s’utilitzaran diverses eines: bases de dades i registres de personal (amb un conjunt de variables a analitzar); enquestes online als treballadors i a les treballadores de BR; documentació interna de l’organització i entrevistes a persones clau de l’equip.

Elaboració del Pla d’acció
Un cop elaborada la diagnosi, es plantejaran les mesures adequades per solucionar les disfuncions detectades i es desenvoluparà un programa d’accions a partir dels àmbits de treball d’aquesta diagnosi, on s’especificaran els objectius i els terminis de consecució.

Presentació institucional
En aquesta fase final, prevista per al juny del 2021, es donarà a conèixer el Pla intern de gènere a la plantilla de BR. Es comentaran els principals resultats de la diagnosi i les accions a desenvolupar en els següents 4 anys de vigència del Pla.

Ara bé, perquè el Pla intern d’igualtat de gènere de BR sigui possible i s’adapti millor a la realitat de l’organització i de les persones que la integrem, necessitarem la participació i col·laboració activa de tots i totes vosaltres!