Avís legal

Tot el material d’aquest web és propietat de Barcelona Regional o de les seves companyies afiliades, i està protegit pels drets d’autor. Barcelona Regional assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats per Barcelona Regional.

Està permesa la seva reproducció per a ús personal, emperò Barcelona Regional no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable dels errors o de les interrupcions que puguin dificultar l’accés al web ni del mal funcionament d’aquest.

Queda prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada. El material d’aquest web no pot ser venut ni distribuït d’altra manera amb ànim de guany.

Els enllaços existents al web de Barcelona Regional es poden enviar fora de la xarxa de Barcelona Regional. Queda fora de la nostra responsabilitat el contingut, exactitud o objectiu d’altres webs; els enllaços són subministrats per Barcelona Regional de bona fe i no se’ns pot responsabilitzar d’eventuals canvis als webs amb els que establim l’enllaç. L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora.

Ni Barcelona Regional, ni cap altra part implicada en la creació, producció o subministrament d’aquest web seran responsables de danys, costos, pèrdues o responsabilitats directes, imprevistos, indirectes o punitius que puguin produir-se per l’accés o ús d’aquest web.

La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la seva publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible. Barcelona Regional persegueix que la informació que es difon compleixi amb els requisits d’accessibilitat, responsabilitat i qualitat previstos per la legislació vigent. Barcelona Regional vetlla per evitar errors en els continguts que es publiquen en aquest web i es reserva el dret de realitzar canvis sense avís previ, amb la finalitat d’actualitzar, corregir, modificar, incloure o eliminar contingut del web. En cas d’existir qualsevol discrepància entre la informació facilitada a través d’aquest web i els documents que constitueixen l’origen de la mateixa, prevaldrà allò que s’indica en aquests últims, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. Barcelona Regional no garanteix que el material contingut en aquest web s’ajusti a qualsevol ús especial.

Per exercir els drets d’accés a la informació pública es pot tramitar la sol·licitud corresponent a través de la direcció de correu br@bcnregional.com, així com a través de qualsevol altre mitjà d’acord amb la legislació vigent.

A més, Barcelona Regional no serà responsable de danys o virus que puguin infectar el seu ordinador o d’altre propietat seva atès a l’ús de, o accés a, o telecàrrega de qualsevol material d’aquest web. És possible que algunes jurisdiccions no permetin certes limitacions de garanties i danys, fet pel qual algunes de les exclusions abans esmentades poden no ser d’aplicació en la seva totalitat en el seu cas.