TREBALLS
Encaix ambiental de l’Aeroport de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas
Proposta per la reducció de l’impacte en clau climàtica del transport aeri associat a l’aeroport de Barcelona
Estimació de les emissions dels sectors marítim i aeronàutic vinculades al Port i Aeroport de Barcelona
Reflexió Estratègica Metropolitana (REM)
Condicionants del sòl industrial per a la localització d’empreses
Qualitat de l’aire. Municipis de la regió metropolitana de Barcelona
Propostes per al Pla de Rodalies
Avaluació ambiental estratègica del Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona
Alta velocitat i sistema ferroviari metropolità
Les vores del Besòs al marge dret
Rondes Barcelona. Present i futur
Tramvia
Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic metropolità (PDU)
Ciutat amb perspectiva de gènere. Un urbanisme inclusiu i de la vida quotidiana
Treballs de suport a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Treballs de suport al Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)
Centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona (CAACB)
Illa de baixes emissions
Pla especial d’infraestructures de la Marina
Façana litoral Morrot
Peu de Montjuïc. Connectivitat litoral de Barcelona
Proposta estratègica per al Parc de la Ciutadella. Cap a un Pla Director
Estudi per l’adequació dels usos i explotació del port olímpic
Nou zoo marí de Barcelona
Parc d’Esculls
Pla Litoral. Pla Estratègic dels espais litorals de la ciutat
Reflexió estratègica del Litoral (REL)
Nou atermenament ZMT
Estratègia Delta del Llobregat
Accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona
Pla Delta. Ordenació de les infraestructures del Delta del Llobregat
Collserola. Quin parc volem per al futur?
Criteris d’ordenació dels barris nord de Barcelona Ciutat Meridiana
Pla Besòs
Barri de les Tèrmiques del Besòs
Barcelona Clúster Nàutic
Mapa industrial de Barcelona
Introducció del vehicle eléctric a la ciutat de Barcelona (Projecte LIVE)
Comissió especial de desenvolupament d’Infraestructures (CEDI)
Proposta túnel de Montjuïc
Estudi de l’ús hoteler a Ciutat Vella
Pla de millora Energètica de Barcelona (PMEB)
Pla 22@
Estudi Estratègic Entorns Estació de Sants
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona
Beneficis i potencial d’implantació del vehicle elèctric a sis municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona
Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB
Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016‒2025
Qualitat de l’Aire de Barcelona
Treballs del Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)
Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Mapa solar del territori de l’AMB. Potencial d’energia tèrmica i fotovoltaica
Pla de Reixac. Objectius i estratègies per una nova ordenació de l’espai agroforestal
Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona
Barris de Muntanya
Treballs tècnics de suport a la redacció i seguiment del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT)
Proposta d’ordenació de les terminals interurbanes de Barcelona
Redacció de l’Estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Avaluació de la connexió dels sistemes de tramvies del Baix Llobregat i del Besòs
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada MPGM Vallcarca
Caracterització del parc de vehicles circulant en funció de les seves emissions
Escenaris climàtics futurs. Servidor de mapes downscaling metropolità
Funcionalitat Ecològica del Torrent Tapioles
Aproximació a la petjada de carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona
Seguiment ambiental de les platges de Barcelona
Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona
Informe ambiental MPGM Vallcarca
Model de previsió de la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Mobilitat com a Servei (MaaS)
Impuls del verd a la ciutat de Barcelona
Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona
Assistència tècnica per a l’estructuració de dades sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries
Balanç d’Energia de Barcelona de 2014 i 2016
Detecció i anàlisi de l’infraestructura verda de Barcelona
Estudi del soterrament superficial R2 Vallbona-Montcada
Proposta estratègica per al Park Güell 2017-2022
Una Estratègia per a la Marina
Port Olímpic. Directrius per a un nou model
Agenda Besòs
Pla estratègic de la xarxa elèctrica de l’àrea metropolitana de Barcelona
Propostes de millora de la xarxa de transport públic de la segona corona metropolitana
Projecte bàsic d’Ordenació del Front Litoral Besòs (Fòrum 2004)
Pla de Gestió Integrada del Litoral de Barcelona
Pla d’Energia, Canvi Climàtic i qualitat atmosfrèrica de Barcelona 2011-2020 (PECQ)
Projecte de soterrament de la Ronda del Mig i remodelació de la Plaça Cerdà i el seu entorn
Anàlisi del transport de mercaderies en el corredor del Llobregat i accessos al Port
Regeneració mediambiental del tram final del riu Besòs
Anàlisis d’alternatives pel nou traçat de la N-II al Maresme
Escenaris futurs de demanda laboral i demogràfica a l’àmbit de la Línia 9 de metro
Pla Especial de Renovació i Millora del Barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs
Proposta i millora del sistema de mobilitat lligat a la transformació urbanística de l’àrea del Besòs
Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Guia sobre el glifosat
Projecte Estratègic del vessant barceloní de Collserola
Pla Director Urbanístic i disseny ambiental de l’ecobarri de Vallbona (Barcelona)
Transformació de la Marina del Prat Vermell
MPGM en els sòls ocupats pel centre penitenciari de joves de Trinitat Vella
Sagrera. Nova estació intermodal i entorn
Anàlisi del Sistema Ferroviari Català. Pla de Rodalies, Xarxa d’Alta Velocitat i Connexió Ferroviària amb França
Desenvolupament dels projectes del Zoo de Barcelona
Rambla de Sants. Cobertura i Urbanització del Corredor Ferroviari
Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou
Connexió Ferroviària amb França