TREBALLS
Encaix ambiental de l’Aeroport de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas
Proposta per la reducció de l’impacte en clau climàtica del transport aeri associat a l’aeroport de Barcelona
Pla 22@
Connexió Ferroviària amb França
Sagrera. Nova estació intermodal i entorn
Pla Delta. Ordenació de les infraestructures del Delta del Llobregat
Alta velocitat i sistema ferroviari metropolità
Projecte de soterrament de la Ronda del Mig i remodelació de la Plaça Cerdà i el seu entorn
Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou
Pla de millora Energètica de Barcelona (PMEB)
Regeneració mediambiental del Tram Final del riu Besòs
Projecte bàsic d’Ordenació del Front Litoral Besòs (Fòrum 2004)
Parc d’Esculls
Propostes per al Pla de Rodalies
Rambla de Sants. Cobertura i Urbanització del Corredor Ferroviari
Barri de les Tèrmiques del Besòs
Escenaris futurs de demanda laboral i demogràfica a l’àmbit de la Línia 9 de metro
Pla Especial de Renovació i Millora del Barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs
Anàlisis d’alternatives pel nou traçat de la N-II al Maresme
Proposta túnel de Montjuïc
Accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona
Nou atermenament ZMT
Pla especial d’infraestructures de la Marina
Peu de Montjuïc. Connectivitat litoral de Barcelona
Propostes de millora de la xarxa de transport públic de la segona corona metropolitana
Pla estratègic de la xarxa elèctrica de l’àrea metropolitana de Barcelona
Transformació de la Marina del Prat Vermell
Nou zoo marí de Barcelona
Projecte Estratègic del vessant barceloní de Collserola
Avaluació ambiental estratègica del Pla territorial parcial de la Regió metropolitana de Barcelona
Qualitat de l’Aire de Barcelona
Estudi de l’ús hoteler a Ciutat Vella
Comissió especial de desenvolupament d’Infraestructures (CEDI)
Pla Besòs
Tramvia
Proposta i millora del sistema de mobilitat lligat a la transformació urbanística de l’àrea del Besòs
Anàlisi del Sistema Ferroviari Català. Pla de Rodalies, Xarxa d’Alta Velocitat i Connexió Ferroviària amb França
Introducció del vehicle eléctric a la ciutat de Barcelona (Projecte LIVE)
Mapa industrial de Barcelona
Pla d’Energia, Canvi Climàtic i qualitat atmosfrèrica de Barcelona 2011-2020 (PECQ)
Pla Director Urbanístic i disseny ambiental del Ecobarri de Vallbona (Barcelona)
Criteris d’ordenació dels barris nord de Barcelona Ciutat Meridiana
Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Anàlisi del transport de mercaderies en el corredor del Llobregat i accessos al Port
Pla de Gestió Integrada del Litoral de Barcelona
Desenvolupament dels projectes Zoo de Barcelona
Qualitat de l’aire. Municipis de la Regió metropolitana de Barcelona
Barcelona Clúster Nàutic
Reflexió estratègica del Litoral (REL)
Façana litoral Morrot
Condicionants del sòl industrial per a la localització d’empreses
Estudi per l’adequació dels usos i explotació del port olímpic
MPGM en els sòls ocupats pel centre penitenciari de joves de Trinitat Vella
Reflexió Estratègica Metropolitana (REM)
Treballs del Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)
Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB
Illa de baixes emissions
Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Beneficis i potencial d’implantació del vehicle elèctric a sis municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona
Estratègia Delta del Llobregat
Mapa solar del territori de l’AMB. Potencial d’energia tèrmica i fotovoltaica
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona
Detecció i anàlisi de l’infraestructura verda de Barcelona
Treballs tècnics de suport a la redacció i seguiment del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT)
Estudi Estratègic Entorns Estació de Sants
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona
Avaluació de la connexió dels sistemes de tramvies del Baix Llobregat i del Besòs
Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona
Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona
Impuls del verd a la ciutat de Barcelona
Agenda Besòs
Guia sobre el glifosat
Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona
Seguiment ambiental de les platges de Barcelona
Aproximació a la Petjada de Carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona
Funcionalitat Ecològica del Torrent Tapioles
Barris de Muntanya
Estudi del soterrament superficial R2 Vallbona-Montcada
Una Estratègia per a la Marina
Proposta estratègica per al Park Güell 2017-2022
Balanç d’Energia de Barcelona de 2014 i 2016
Centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona (CAACB)
Caracterització del parc de vehicles circulant en funció de les seves emissions
Redacció de l’Estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Pla Litoral. Pla Estratègic dels espais litorals de la ciutat
Port Olímpic. Directrius per a un nou model
Pla de Reixac. Objectius i estratègies per una nova ordenació de l’espai agroforestal
Proposta d’ordenació de les terminals interurbanes de Barcelona
Collserola. Quin parc volem per al futur?
Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016‒2025
Treballs de suport al Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)
Treballs de suport a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Ciutat amb perspectiva de gènere. Un urbanisme inclusiu i de la vida quotidiana
Mobilitat com a Servei (MaaS)
Escenaris climàtics futurs. Servidor de mapes downscaling metropolità
Assistència tècnica per a l’estructuració de dades sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries
Model de previsió de la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Proposta estratègica per al Parc de la Ciutadella. Cap a un Pla Director
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada MPGM Vallcarca
Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic metropolità (PDU)
Les vores del Besòs al marge dret
Rondes Barcelona. Present i futur
Informe Ambiental MPGM Vallcarca
Estimació de les emissions dels sectors marítim i aeronàutic vinculades al Port i Aeroport de Barcelona