Centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona (CAACB)

Aquest Projecte, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, té per objecte desenvolupar tots els paràmetres i requeriments per a la implantació del nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) a Montcada i Reixac, dins dels límits del Parc Natural de Collserola. Aquest equipament es destina a l’atenció integral dels animals en adopció.
El Novembre de 2014 es signà el «Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, el Consorci del Besòs i el Consorci del Parc de Collserola per a la instal·lació del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona» amb l’objectiu d’iniciar el nou centre al municipi de Montcada i Reixac. Les tasques encarregades a BR comprenien, a més de la redacció del projecte del nou centre d’acollida, la tramitació urbanística tant de la MPPGM com la corresponent Pla Especial.
La capacitat de gestionar projectes on intervenen diferents agents públics atorga a BR una posició neutral que pot ajudar a agilitzar les diferents interaccions entre els agents implicats. En aquest cas concret intervenen els ajuntaments de Barcelona i Montcada, el Parc de Collserola, el cementiri de Collserola. Més enllà d’aquesta posició neutral, el caràcter interdisciplinari de Barcelona Regional ha permès controlar de forma global tot el procés necessari per aconseguir executar el nou CAACB.
La proposta arquitectònica es fa ressò de tots els condicionants topogràfics, hidrogràfics i d’infraestructures preexistents de la parcel·la i s’estructura en dos àmbits clarament diferenciats: d’una banda, l’edificació principal (àrees d’administració, de públic, de personal, veterinària, magatzems i serveis, entre altres), que es resol en una edificació compacta de dues plantes semisoterrades, tot adaptant-se a la topografia amb la voluntat de no manifestar el volum construït per sobre de la carretera d’accés. Les seves cobertes es preveuen amb tractament vegetal en continuïtat amb la vegetació arbustiva que hi ha. De l’altra, en un àmbit extensiu amb franges d’edificació d’una certa alçària on s’ubica el programa d’instal·lacions per animals. Barcelona Regional també ha redactat els documents de caràcter urbanístic i ambiental necessaris per a la seva tramitació.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2014-2018
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: 60.390 m2