TRANSPARÈNCIA

BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, S.A. (constituïda l’any 1993, originàriament sota la denominació de Barcelona Regional Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures, S.A.), és una societat anònima, pluripersonal, d’accionariat públic, que es configura com a empresa en comú i òrgan de gestió directa dels seus accionistes i que es regeix per la Llei de societats de capital, pels seus estatuts i per la resta de disposicions vigents que li siguin d’aplicació.

Barcelona Regional té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic respecte l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Cap empresa licitadora, pot encarregar a la societat l’execució de la prestació objecte de licitació.

Barcelona Regional no atorga cap tipus de subvencions a altres entitats.

OBJECTE SOCIAL

La societat té per objecte la prestació de serveis als seus socis i als altres agents públics, vinculats o depenents en matèria d’intervencions urbanístiques, mediambientals i infraestructurals de tota mena, mitjançant la realització d’estudis anàlisis i prospeccions de contingut urbanístic, territorial i mediambiental i la promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació de tota mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans.

Veure Estatuts de la societat

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

La Societat està regida i administrada:

  1. Per la Junta General d’Accionistes.
  2. El Consell d’Administració format per un mínim de tres membres i un màxim de quinze.
    El càrrec de Conseller no està retribuït.
JUNTA D’ACCIONISTES
ACCIONISTA ACCIONS REPRESENTANT LEGAL
AJUNTAMENT DE BARCELONA 105 Sr. Xavier Patón Morales
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 40 Il·lm. Sr. Antoni Balmón Arévalo
AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA 30 Sr. Jose Alberto Carbonell Camallonga
CONSORCI DE LA ZONA FRANCA 30 Sra. Marta Casas Sabata
MERCADO DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA S.A. (MERCABARNA) 15 Sr. Pablo Vilanova Montagut
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) 15 Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso
FERROCARRILS METROPOLITANS DE BARCELONA (FMBSA) 10 Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull
TRANSPORTS DE BARCELONA (TBSA) 10 Il·lma. Sra. Laia Bonet Rull
TOTAL ACCIONS 255
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

 

Vicepresident
Sr. Francesc Josep Belver i Vallès

 

Vocals

Sr. Xavier Patón Morales
Sr. Joan Cambronero Martínez
Sr. David Martínez García
Sra. Maria Buhigas San José
Il·mo. Sr. Antoni Balmón Arévalo
Il·lma. Joana Ortega Alemany
Il·lma. Janez Sanz Cid
Autoritat Portuària de Barcelona (APB) representada pel Sr. José Alberto Carbonell Camallonga
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) representada pel Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso
Consorci de la Zona Franca representat per la Sra. Marta Casas Sabata
Mercabarna representada pel Sr. Jordi Valls Riera
Secretari no conseller
Sr. Enric Lambíes Ortín

 

Segons s’estableix a l’art. 17 dels estatuts, els consellers no reben cap tipus de retribució.

 

DIRECTORA GENERAL
Bárbara Pons Giner
NOMENAMENT
CAPITAL SOCIAL
El capital social de l’empresa és de 1.532.580,60 €, representat per 255 accions nominatives d’un valor de 6.010,12 € cadascuna.
Actualment les Reserves són de 358.717 €
PATRIMONI
Barcelona Regional no disposa de patrimoni propi.