POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de protecció de dades regula únicament i exclusivament el tractament de dades que realitza Barcelona Regional (en endavant BR) dins del marc dels serveis i tràmits que porta a terme l’Agència. BR informa que aquestes dades seran tractades d’acord a les disposicions normatives vigents en protecció dades personals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (en endavant, RGPD).

 1. Titular del tractament

  El responsable del tractament de les dades personals recollides a la web és:
  Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
  Carrer 60, 25-27 Edifici Z 2a planta Sector A Zona Franca 08040 Barcelona
  N.I.F.: A60453271
  Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 19 d’abril de 1994, al foli 194 del tom 26.904, fulla B-110.195 Inscripció 1a
  Contacte: br@bcnregional.com o 932 237 400

 2. Delegat/da de Protecció de Dades

  Per tal d’acomplir amb la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals, BR ha designat un/a Delegat/da de Protecció de Dades, disponible a través de l’adreça electrònica dpd@bcnregional.com

  En cas de tenir qualsevol qüestió al respecte al tractament de dades no dubti en posar-se en contacte.

 3. Finalitat dels tractaments de dades

  Les dades que ens subministra són recollides i tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informant en cada cas de la finalitat del tractament de les dades d’acord amb la seva autorització i/o altra base legitima que apliqui en cada cas.

  Tractament Per a què farem servir les seves dades Quant de temps conservarem les seves dades

  Prestació de serveis i tràmits

  Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències i finalitats institucionals de BR.

  Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això es conservaran el temps obligatori i els criteris de BR.

  Comunicacions sobre els nostres serveis i activitats

  Li remetrem informació dels nostres serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.

  Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran.

  Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

  Dret d’Accés a la Informació Pública i Transparència

  Tractarem les seves dades per tal de donar resposta al seu dret d’accés a la informació pública i transparència. Les seves dades no seran cedides a tercers.

  Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.

  Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de BR.

  Videovigilància per motiu de seguretat dels edificis i persones

  Tractarem les seves dades amb la finalitat de controlar els accessos a les oficines de BR i de garantir la seguretat de les persones.

  Les seves dades personals es conservaran durant un termini màxim de 30 dies d’acord amb la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i la Llei Orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la que es regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics.

  Videovigilància de trànsit

  Tractarem les seves dades per a prestar els serveis i exercir les competències de Barcelona Regional i/o l’entitat responsable que ha encarregat el servei a Barcelona Regional.

  Les seves dades personals es conservaran durant un termini màxim de 30 dies d’acord amb la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

  Per a més detall dels tractament de dades personals que realitza BR pot consultar el Registre d’Activitats de Tractament al següent enllaç.

  En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

  La persona usuària ens facilita les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informada de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que ens faciliti ha de ser veraç, a més serà responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a BR o a tercers. BR es reserva el dret a excloure dels serveis a tota persona que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 4. Destinataris de les dades

  Les dades, informació i opinions que s’incloguin en les comunicacions o consultes no seran difoses de forma pública a internet en la web de BR, tan sols hi tindran accés les persones autoritzades per tal de tractar les comunicacions i consultes que s’enviïn.

  Per garantir els serveis d’informació, les seves dades poden ser tractades per tercers dedicats a aquest fi, com els proveïdors de serveis (allotjament de la web, gestors de correu electrònic, etc.). Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis disponibles, garantint que aquestes organitzacions apliquen les mesures i les millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

  Tots els nostres proveïdors de serveis es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu. No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

  Fora d’aquesta situació, les seves dades no seran cedides a tercers excepte per obligació legal a jutges i tribunals que ho sol·licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.

 5. Criteri de conservació de les dades

  BR conservarà les dades mentre no revoqui el seu consentiment o sol·liciti la seva supressió i, quan ja no siguin necessàries, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seva pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

 6. Mesures de seguretat

  BR, com a Responsable del tractament, compleix amb totes les disposicions normatives i el RGPD per al tractament de dades personals de la seva responsabilitat, tractant-les de manera lícita, lleial i transparent en relació amb els interessats, i adequada, pertinent i limitadament en relació a les finalitats per a les quals són tractades.

  BR garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb el propòsit de protegir els drets i les llibertats dels usuaris, i que els ha informat de forma adequada com els poden exercir.

  La web utilitza un servidor segur (SSL) que estableix una connexió xifrada de la informació, que assegura que només és llegible pel dispositiu de l’usuari i el servidor. Aquest aspecte es pot comprovar mitjançant la direcció URL que comença per “https:” i perquè a l’esquerra de la barra superior del navegador hi ha un cadenat tancat.

 7. Marc Normatiu

  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.

  • Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29.

  • Normativa i instruccions de les autoritats de control (AEPD i APDCAT).

  BR es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencial que es troben vigents al moment precís en què s’accedeixi a la web, i als criteris a seguir de les autoritats competents en cada moment, ja sigui l’AEPD i l’APDCAT.

 8. Exercici de drets

  En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.

  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.

  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.

  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.

  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.

  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

  Per a exercir aquests drets, els usuaris hauran d’enviar una sol·licitud a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. – Carrer 60, 25-27 Edifici Z 2a planta, Sector A (Zona Franca) 08040 Barcelona o a través de la direcció dpd@bcnregional.com, acompanyada d’un document oficial que acrediti la seva identitat. Addicionalment, sempre té dret a reclamar davant una autoritat de control.

 9. Presentació de reclamacions

  Sempre té dret a reclamar davant una autoritat de control, si considera que BR ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, i a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).