PERSONAL

Actualment, la plantilla mitjana de Barcelona Regional és de 97 persones.
Més del 90% de la plantilla són tècniques i tècnics superiors.

Les relacions laborals de les persones treballadores de Barcelona Regional es regulen a través del Conveni Col·lectiu del treball del sector d’oficines i despatxos.

No hi ha alliberaments sindicals.

TAULES RETRIBUTIVES

Taules retributives

No hi ha indemnitzacions especials per cessament en el càrrec.
Únicament es contemplen les que estableix la legislació laboral.

PROCESSOS DE FORMACIÓ DE PERSONAL

De forma permanent es duen a terme cursos per a formació del personal. Es fan en funció dels diferents perfils professionals, així com de les necessitats concretes de cadascuna de les Àrees.

Al llarg del 2021 el personal de Barcelona Regional ha assistit als següents cursos:

 • Eines per prevenir i erradicar l’assetjament a la feina

Conèixer les diferents manifestacions d’assetjament en matèria d’igualtat que es poden donar en l’àmbit laboral i adquirir-les per prevenir, detectar i gestionar una situació d’assetjament.

 • Reciclatge DEA

Reciclatge per a la utilització del desfibril·lador.

 • Primers auxilis

Coneixements necessaris per donar una resposta inicial i eficient que permeti mantenir la víctima en les millors condicions possibles fins posar- lo en mans d’equips sanitaris.

 • Machine Learning: Data Science en Python

Per l’elaboració de models, prediccions i anàlisis mitjançant Python 

 • Excel

Curs aplicat a l’àmbit professional per aconseguir habilitats, tècniques i coneixement del programa Excel.

 • Eines per a la gestió i facilitació d’equips

Aula virtual per conèixer i aprendre com gestionar equips.

 • Introducció a Python

Aprendre els conceptes comuns en programació utilitzant el llenguatge de programació Python.

 • Mapejat d’energies renovables 

Curs per la gestió de l’explotació dels recursos renovables, especialment centrat en els establiment de xarxes energètiques.

 • Qualitat de les aigües

Mòdul per la simulació bidimensional de la qualitat de les aigües.

 • SIG aplicat a hidrologia i anàlisi d’inundacions

Aprendre els principals conceptes sobre hidrologia i l’aplicació dels sistemes d’informació geogràfica.

 • Gènere i producció de l’espai urbà

Curs per analitzar l’espai urbà i el gènere com aspectes indissociables i fonamentals per entendre les relacions de dominació que es materialitzen en la ciutat.

OFERTES DE TREBALL