PERSONAL

Actualment, la plantilla mitjana de Barcelona Regional és de 97 persones.
Més del 90% de la plantilla són tècniques i tècnics superiors.

Les relacions laborals de les persones treballadores de Barcelona Regional es regulen a través del Conveni Col·lectiu del treball del sector d’oficines i despatxos.

No hi ha alliberaments sindicals.

TAULES RETRIBUTIVES

Taula retributiva BR

No hi ha indemnitzacions especials per cessament en el càrrec.
Únicament es contemplen les que estableix la legislació laboral.

PROCESSOS DE FORMACIÓ DE PERSONAL

De forma permanent es duen a terme cursos per a formació del personal. Es fan en funció dels diferents perfils professionals, així com de les necessitats concretes de cadascuna de les Àrees.

Al llarg del 2022 el personal de Barcelona Regional ha assistit als següents cursos:

 • Eines per prevenir i erradicar l’assetjament a la feina

Conèixer les diferents manifestacions d’assetjament en matèria d’igualtat que es poden donar en l’àmbit laboral i adquirir-les per prevenir, detectar i gestionar una situació d’assetjament.

 • Curs protecció de dades

Sessió relativa a l’aplicació del Reglament General de Protecció de Dades i al DPD de Barcelona Regional.

 • Protocol intern per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual de BR

Sessió de presentació Protocol intern per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual de BR.

 • Formació Comissió Investigació Protocol intern per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual de BR

Aprofundir en el contingut del Protocol intern per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual a Barcelona Regional.

 • Curs referent de transversalitat de gènere

Capacitar al personal referent perquè adquireixi una base sòlida de coneixements i habilitats per incorporar la perspectiva de gènere al seu àmbit d’actuació.

 • Teletreball, riscos i mesures preventives

Conèixer els drets i deures, així com els riscos i les mesures preventives quan es teletreballa.

 • QGIS

Gestió completa de dades geogràfiques, utilitzant el sistema QGIS dissenyat per suportar la captura, gestió, manipulació, anàlisi, modelat i visualització de dades.

 • Excel

Curs aplicat a l’àmbit professional per aconseguir habilitats, tècniques i coneixement del programa Excel.

 • Word

Curs aplicat a l’àmbit professional per aconseguir habilitats, tècniques i coneixement del programa Word.

 • Gestió d’equips pràctica i eficaç

Visió teòrica i pràctica, de les tècniques bàsiques per formar un equip eficient i cohesionat de persones.

 • Estructures hidràuliques

Conèixer la problemàtica entorn modelització d’estructures hidràuliques. Aprendre diferents metodologies per implementar estructures hidràuliques.

 • Edificis nZEB Estàndar Passivhaus

Conèixer la definició dels edificis NZEB / ECCN i els conceptes específics de l’estàndard Passivhaus.

 • SIMAPRO: Eina ACV (anàlisis del cicle de vida)

Mostrar el funcionament del software ACV SimaPro com eina professional per avaluar els impactes ambientals de productes, processos i serveis.

 • CadnaA

Utilització del programa de predicció de soroll ambiental CadnaA, per elaborar mapes de sorolls de carreteres, ferrocarrils i industries.

 • R Programming A-Z™: R For Data Science With Real Exercises

Proporcionar els elements bàsics per començar a treballar amb el llenguatge de programació R.

 • Misión española: hacia ciudades climáticamente neutras en 2030

El programa es centra en identificar eines i instruments innovadors que ajudin les ciutats a convertir les barreres prèviament identificades en oportunitats per a transformar els models actuals.

 • Repensar els equipaments de proximitat en perspectiva comunitària

El curs se centra en el paper dels equipaments de proximitat en la dinamització de la vida comunitària en barris i municipis, amb un èmfasi especial en els contextos de vulnerabilitat urbana.

 • Curs Sketchup + Vray

Introducció als conceptes i metodologies pròpies de Sketchup i Vray, per aprendre l’ús dels elements constructius bàsics i crear modelatge 3D aplicats per l’arquitectura.

 • Ús plataforma KUNAK cloud i hardware

Curs que té com a objectiu formar als treballadors en l’ús de la plataforma KUNAK CLOUD i el hardware corresponent.

 • PyCharm Productivity and Debugging Techniques

Optimitzar la programació Python aprenent PyCharm IDE.

També s’organitzen tallers de formació dirigits al conjunt del personal, amb la voluntat de fer un exercici de transversalitat i posada en comú de temes relacionats amb la innovació, tant d’objectius com de procediments.

Al llarg d’aquest any s’ha fet el taller:

 • EL FUTUR DE L’ENERGIA: ELS ANYS DECISIUS impartit per Antonio Turiel, Científic del CSIC, llicenciat en física i matemàtiques i Doctor en Física Teòrica per la Universitat Autònoma de Madrid, el 29 de setembre de 16:00 a 18:00.
OFERTES DE TREBALL