Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

L’habitatge és la peça central de la construcció de la ciutat. L’aproximació al coneixement de l’habitatge és una aproximació a la ciutat i, per tant, requereix incorporar informació de caràcter transversal sobre els seus aspectes socioeconòmics, urbanístics i medi ambientals, entre d’altres.

El context actual fa necessària una anàlisi profunda dels efectes de la crisi econòmica sobre el parc d’habitatges, el qual ha patit l’agreujament de les deficiències ja existents que, en conseqüència, afecten els seus habitants. Factors com el progressiu envelliment de la població, l’augment del nombre de població desocupada i les dificultats per fer front als pagaments de l’habitatge en són només una mostra. Fets com aquests provoquen l’increment de l’emergència habitacional i l’aparició de noves tipologies d’infrahabitatge, alhora que propicien l’aparició de noves formes de convivència dins la ciutat derivades dels efectes de la població passant o temporal.

En aquest context, Barcelona Regional va promoure la creació de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge a principis d’any 2016 per esdevenir un instrument capaç de tenir una mirada holística sobre l’habitatge i aportar la informació i eines necessàries per avaluar i dissenyar les polítiques específiques en aquesta matèria. Aquest observatori inicia el seu recorregut centrant el focus en la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. En un futur, preveu col·laborar amb altres entitats per poder ampliar aquesta visió a altres municipis de la província, de forma que les diagnosis efectuades englobin una major escala territorial.

Després d’una primera fase en què l’Observatori es va crear a les instal·lacions i amb personal de Barcelona Regional, des del gener del 2018 ha passat a dependre directament de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).

Client: Ajuntament de Barcelona,
Àrea Metropolitana de Barcelona,
Diputació de Barcelona,
Generalitat de Catalunya,
Associació de Gestors de Pólitiques Socials d'Habitatge de Catalunya
Període: 2016 - 2017
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: AMB, 36 municipis, 636 km2
ENLLAÇOS
VISTA PRÈVIA
DESCÀRREGUES