Pla especial d’infraestructures de la Marina

Per la dimensió i el grau de complexitat del conjunt, i amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament, la MPGM de la Marina del Prat Vermell delimita 14 sectors independents per desenvolupar mitjançant els seus corresponents plans de millora urbana. Per tal de coordinar aquests 14 sectors, es va redactar el Pla Especial d’Infraestructures amb l’objectiu de definir les característiques principals de les diferents xarxes infraestructurals i els serveis que cal implantar, a més de la programació econòmica temporal de les actuacions prioritàries i la definició de les càrregues d’urbanització.

Aquest instrument havia de permetre el repartiment equitatiu de beneficis i les càrregues entre els diversos sectors delimitats.

En termes generals el Pla defineix el model i la tipologia de les infraestructures, les formes d’implantació i les estratègies que s’han de seguir per al desplegament progressiu en el territori. Contempla els sistemes d’accessibilitat, els espais públics, la neteja i tractament de residus, el cicle de l’aigua, i els sistemes energètics i de telecomunicacions.

Client: Ministeri de Foment,
Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona
Període: 2006-2011
Autor: Barcelona Regional
Àmbit 75 ha