Una Estratègia per a la Marina

Aquest document té la voluntat de construir un nou marc de referència per a la transformació de la Marina del Prat Vermell, ampliant el focus d’atenció de l’àmbit estricte de la modificació del PGM a tota la Marina. La Marina, formada pels barris de la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell, és un territori amb una ubicació geogràfica d’una indubtable centralitat que li ha estat negada al llarg de la seva història, i que troba en les transformacions que s’estan duent a terme una oportunitat històrica.

Des del moment de l’aprovació del document urbanístic el 2006 han canviat el context general, del món i de la ciutat, i especialment el d’aquesta part del territori metropolità. L’increment d’activitats productives que s’han establert, i que continuen fent-ho, doten a aquests barris d’una base de transformació molt més sòlida i d’unes possibilitats de desenvolupament molt més amples.

El document es planteja, doncs, en aquest nou context. Això implica, a més d’abordar la necessària actualització del planejament de La Marina del Prat Vermell, afrontar també els reptes i oportunitats del conjunt dels dos barris amb consciència del seu caràcter i lligams.

Per tot això, el document recull els paràmetres que estableix la modificació en marxa de la MPGM del 2006, amb els límits i marges d’actuació que tot planejament urbanístic implica. També ofereix criteris que podran ser impulsats al propi barri de la Marina del Prat Vermell com en la resta de la Marina, així com d’altres actuacions fora de l’ àmbit, necessàries per poder fer front als reptes d’aquest territori.

Alhora el document també suggereix possibles instruments per tal de dur a terme unes transformacions que poden anar més enllà del que està a l’abast del planejament urbanístic, amb un salt d’escala conceptual que permeti passar de la gestió urbanística a la gestió urbana, mitjançant una mirada àmplia i amb la voluntat que les propostes s’alineïn amb el model de ciutat que es persegueix, i garantint la viabilitat de les respostes.

Eix estratègic: Territori, ecologia i biodiversitat
Període: 2016 - ACTUALITAT
Autor: Barcelona Regional
Col·laboradors: Ajuntament de Barcelona
Àmbit: 75 ha