MPGM en els sòls ocupats pel centre penitenciari de joves de Trinitat Vella

Aquesta MPGM va tenir com a objectiu principal ordenar la totalitat del sòls del recinte penitenciari de joves de Trinitat Vella. Es va ajustar el planejament vigent per tal d’aconseguir una coherència i continuïtat amb el context urbà, responent a les polítiques definides en el Pla de l’Habitatge. Es tractava d’un creixement principalment residencial amb una alta incidència en habitatge de protecció i es va reservar el sòl suficient per equipaments i espais lliures per tal de garantir que el desenvolupament de la proposta produís una basculació del barri cap a aquest nou pol i d’aquesta forma es superés la situació marginal i degradada de l’entorn.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2009 - 2012
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - MPGM en els sòls ocupats pel centre penitenciari de joves de Trinitat Vella