Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016‒2025

El grau de consolidació de la ciutat de Barcelona i la manca de reserves de sòl urbanitzable fan imprescindible activar nous mecanismes que ajudin a ampliar el parc destinat a polítiques socials, que permetin alhora enfocar la seva creació amb una distribució més equilibrada en el territori, aprofitant el potencial que ofereix la ciutat ja construïda. Cal assenyalar que actualment la ciutat de Barcelona únicament disposa d’entre un 6-7,5% del parc d’habitatges principals destinats a polítiques socials, que es reduirà significativament durant els pròxims anys a causa de la finalització dels contractes de lloguer de pròrroga forçosa i del règim de protecció oficial dels habitatges de venda existents. El marc legal vigent en matèria d’habitatge estableix l’obligació de disposar d’un 15% de l’habitatge principal de la ciutat destinat a polítiques socials l’any 2029, sota els principis de diversitat i cohesió social als barris.

D’altra banda, hi ha altres factors que afecten directament l’ús d’habitatge habitual, com són la pressió del mercat del sòl i l’habitatge, l’assetjament immobiliari i altres usos que entren en competència amb aquest ús de residència habitual de les persones. Aquests treballs, en els quals Barcelona Regional hi ha participat en col·laboració amb diferents àrees de l’Ajuntament, tenen per objectiu elaborar mesures i modificacions de caràcter urbanístic que permetin desenvolupar el Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025, que, davant la situació de l’habitatge assequible a la ciutat, preveu diversificar al màxim els mecanismes que té l’administració local a l’abast.

Les modificacions del Pla General Metropolità (PGM) tenen incidència directa en la regulació urbanística de l’habitatge a Barcelona per afavorir el dret a l’habitatge de diferents maneres: (1) reformulant l’ús d’habitatge habitual diferenciant-lo d’altres usos que poden entrar en competència; (2) destinació parcial d’un 30% a habitatge de protecció oficial (HPP) en la qualificació de les zones d’habitatge plurifamiliar en sòl urbà consolidat (SUC) quan s’executen actuacions edificatòries de nova construcció o gran rehabilitació; (3) dues propostes situades en el marc dels instruments de la política de sòl i habitatge previstos en la legislació d’urbanisme i d’habitatge, com són la declaració d’àrees de tempteig i retracte en tota la ciutat per finques que es trobin en determinats supòsits, i la definició dels terminis d’edificació.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2017 - 2018
Autor: Barcelona Regional
Àmbit Municipi de Barcelona, 102 km2