Pla estratègic de la xarxa elèctrica de l’àrea metropolitana de Barcelona

En el marc del seguiment de les actuacions sobre la xarxa elèctrica de Barcelona i el seu entorn, es va desenvolupar un Pla estratègic amb l’objectiu de millorar la garantia i la qualitat de la xarxa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest Pla estratègic plantejava una proposta alternativa a les planificacions sectorials tot incidint en la millora de la resiliència i de la qualitat ambiental del territori a través d’actuacions per a la millora del mallat de la xarxa i l’homogeneïtzació i la racionalització de la xarxa aèria per reduir l’impacte sobre els entorns naturals i urbans del territori metropolità.

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2006 - Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Àmbit:AMB, 36 municipis, 636 km2