Tramvia

Des de l’any 1997 Barcelona Regional ha estat present en la realització de diversos estudis i projectes relacionats amb la implantació del tramvia a Barcelona i altres municipis metropolitans. Més recentment, entre el 2015 i el 2018, Barcelona Regional ha col·laborat en diferents tasques d’assessorament tècnic del projecte de la connexió del tramvia per la Diagonal que lidera l’Ajuntament de Barcelona, com una actuació estratègica per ampliar la capacitat del sistema de transport públic i de la millora ambiental de la ciutat. En el marc d’aquest projecte, Barcelona Regional ha intervingut en diferents fases realitzant el seguit de tasques que s’enumeren a continuació. Algunes d’aquestes tasques han tingut el suport d’empreses externes.

  • Diagnosi i mobilitat. El coneixement detallat de la situació actual i l’anàlisi de tot un conjunt d’aspectes del sistema de mobilitat relacionats amb la connexió dels tramvies és el punt de referència per avaluar la viabilitat i l’oportunitat del projecte. L’estudi de mobilitat realitzat identifica un seguit d’oportunitats i d’aspectes crítics d’un projecte que per la seva escala, dimensió i característiques de traçat té un potencial per incidir de manera significativa en les pautes de mobilitat urbanes i metropolitanes.
  • Anàlisi i avaluació ambiental. Com a fase prèvia s’analitzen i avaluen els principals aspectes ambientals de cadascuna de les alternatives per unir les dues xarxes de tramvia amb la intenció de millorar la mobilitat a la ciutat de Barcelona i fer-la més sostenible. Finalment, l’estudi identifica els impactes potencials en les fases de construcció i explotació del projecte, i proposa un seguit de mesures preventives, correctores i compensatòries que caldria fer per assolir els estàndards de qualitat ambiental.
  • Anàlisi de seccions i encaix urbà. Tasca realitzada conjuntament amb l’equip tècnic de l’Ajuntament de Barcelona consistent en dos tipus d’anàlisi preliminars. Un centrat en la disposició dels diferents espais urbans dins la secció: vianants (voreres), vehicle privat (calçades, zones d’aparcament, c/d), arbrat i zones enjardinades, bicicleta i tramvia, i el següent de les plantes de traçat d’aquestes seccions i l’anàlisi i resolució dels punts singulars com són les diferents places i el pas per Canòpia.
  • Sistemes d’electrificació i tracció. Un dels punts claus del projecte ha estat la possibilitat que aquest tram o una part d’aquest, fos sense catenària. En l’estudi realitzat es detallen els avantatges i inconvenients de cada un d’ells així com els costos estimats d’implantació i servei al llarg de la vida útil. D’altra banda, per tal d’agilitzar el projecte, també s’hi analitza en paral·lel el sistema d’electrificació necessari pel que fa a la disposició de subestacions i altres elements que permetin una adequada alimentació del sistema en el seu funcionament a plena càrrega.
Client: Ajuntament de Barcelona i
Autoritat del Transport Metropolità
Període: 2008 - ACTUALITAT
Autor: Barcelona Regional
VISTA PRÈVIA
DESCÀRREGUES