Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic metropolità (PDU)

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està elaborant el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU), que permetrà construir les bases del futur urbanístic de la metròpoli. Per la importància del pla i per la possible incidència que pot tenir sobre el medi ambient de l’àrea metropolitana, el PDU ha de passar per un procés d’avaluació ambiental estratègica.

El procés d’avaluació ambiental estratègica és un instrument de prevenció que té la finalitat d’identificar, preveure, avaluar i mitigar els possibles efectes negatius ambientals associats al desenvolupament d’un pla. Aquest procés consta de 3 fases, les quals es desenvolupen de forma paral·lela i conjunta als documents urbanístics:

  1. Document inicial estratègic (que es tramita juntament amb l’avanç del pla).
  2. Estudi ambiental estratègic (que es tramita amb l’aprovació inicial).
  3. Declaració ambiental estratègica (amb l’aprovació definitiva).

El març del 2019 es va aprovar l’avanç del PDU, realitzat per l’AMB, i el document inicial estratègic (DIE), realitzat per Barcelona Regional, iniciant així el procés d’aprovació del futur PDU. El DIE del PDU fa una diagnosi de la matriu territorial, la infraestructura verda, el metabolisme urbà, el canvi climàtic i la resiliència del territori metropolità. També estableix quins són els objectius ambientals que ha de tenir en compte el PDU i finalment fa una anàlisi ambiental de les alternatives plantejades en l’avanç, per determinar quina s’ajusta més als objectius ambientals.

Cal dir que, per complementar el DIE, Barcelona Regional també ha fet estudis específics per nodrir la diagnosi del territori metropolità: el model de connectivitat ecològica, diversos estudis de biodiversitat, estimació de les demandes d’energia, aigua, residus i energia actuals i futures, serveis ecosistèmics de la infraestructura verda, serveis socioambientals dels parcs metropolitans, servituds de les infraestructures metropolitanes, entre d’altres.

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2018 - 2019
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: 4.000 ha
ENLLAÇOS
VISTA PRÈVIA
DESCÀRREGUES