Comissió especial de desenvolupament d’Infraestructures (CEDI)

La Comissió Especial de Desenvolupament d’Infraestructures (CEDI) es va constituir per acord unànime del Plenari Municipal de Barcelona el 28 de setembre de 2007, «Per tal de poder arribar a un pacte institucional amb totes les forces polítiques, socials i econòmiques de la ciutat de Barcelona…

amb l’objectiu d’establir quines són les infraestructures prioritàries per la Ciutat».

La complexitat de les infraestructures té a veure amb diferents factors: territorials (directament o funcionalment, gairebé sempre depassen el territori municipal), físics (de gran impacte territorial com les de mobilitat, o quasi immaterials com les telecomunicacions), competencials (sobre un mateix sistema intervenen diverses administracions), de finançament (recursos públics d’administracions diferents, però també privats), d’explotació (pública, privada, concessionada), de marcs reguladors (de diferents escales administratives i diverses tipologies), d’escala (fins i tot dins dels mateixos i diferenciats sistemes), temporals (els períodes de tramitació i d’implementació acostumen a ser llargs…), etc. Donada aquesta complexitat, és de vital importància que la negociació, impuls i desplegament de les infraestructures tingui un marc de consens que permeti una actuació continuada i coherent al llarg del temps, més enllà dels canvis en els lideratges polítics.

Amb aquest objectiu, Barcelona Regional (BR) va desenvolupar les funcions de secretaria tècnica, i va dur a terme les tasques d’aclariments tècnics i de negociació necessàries per arribar al document de pacte finalment subscrit per tots els grups municipals, aprovat per unanimitat a la sessió del Plenari el dia 26 de setembre de 2008. Des d’aquell moment, BR elabora de manera regular treballs de seguiment de les diferents propostes i, amb la mateixa lògica, també fa un seguiment i actualització periòdic de totes les infraestructures d’abast metropolità per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2008-2009-Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: Municipi de Barcelona, 102 km2