Estudi de l’ús hoteler a Ciutat Vella

L’objectiu d’aquest treball va ser l’anàlisi de l’ús hoteler a Ciutat Vella, en el marc de la revisió del Pla d’usos del districte. L’estudi aporta arguments i propostes de caràcter general i específic per tal de regular l’oferta i el dimensionat, la categoria i la localització, harmonitzant-la amb l’entorn, de l’ús hoteler a Ciutat Vella. Es van recollir, de manera exhaustiva, dades referents a establiments hotelers i allotjaments turístics del districte, que es van completar amb estadístiques oficials. Un cop dimensionat i caracteritzat el parc hoteler del districte, es van analitzar altres variables relacionades per les seves implicacions directes: configuració de l’espai públic, localització de l’oferta complementària associada i relació entre la població resident, permanent, i la població flotant usuària dels hotels.

A partir d’aquesta anàlisi es va fer una diagnosi per determinar el grau de pressió de l’espai públic en funció de la concentració de població flotant i de l’oferta associada. A continuació, es va realitzar una síntesi, com a conclusió general, de la situació actual dels establiments hotelers i, finalment, es van proposar unes determinacions de regulació sobre la ubicació i els usos en planta baixa, tant del districte com dels establiments hotelers i allotjaments turístics.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2008-2009
Autor: Barcelona Regional
Àmbit Districte de Ciutat Vella, 4,49 km2