Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El mapa de Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ensenya amb gran resolució el resultat continu del càlcul d’SVF per aquesta regió. L’SVF és la fracció de cel visible, vista des del terra cap amunt, projectada sobre un pla. Aquesta fracció és un paràmetre molt important en la mesura de l’intercanvi energètic de la radiació entre la ciutat i l’atmosfera. Està fortament lligat a la temperatura de superfície i conseqüentment, també és un factor important en la temperatura de l’aire de la ciutat. A banda de les utilitats en càlculs i modelitzacions dels efectes sobre la temperatura i en fenòmens com el d’illa de calor, l’SVF també és una mesura de percepció de l’entorn. Una percepció vinculada la densitat, normalment associada amb aspectes negatius de la vida urbana. Així doncs, la finalitat d’aquest càlcul és aportar una eina alternativa i complementària en la millora del disseny urbà tant des de l’aspecte energètic i climàtic com també en la percepció ciutadana de l’entorn urbà.

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2014
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
ENLLAÇOS