Reflexió estratègica del Litoral (REL)

El litoral metropolità de Barcelona s’estén més enllà dels límits de la ciutat cap a l’altra banda dels rius, des del massís del Garraf fins el turó de Montgat. Una plana natural de 38 km de costa que comprèn 8 municipis, de Castelldefels fins a Badalona, on hi viuen més de 2 milions de persones. La participació de Barcelona Regional en projectes de diversa naturalesa al llarg del litoral metropolità han fet que l’Agència hagi generat un ampli coneixement sobre aquest territori.

La Reflexió Estratègica del Litoral sorgeix, justament, de la necessitat d’entendre el litoral metropolità en el seu conjunt mitjançant una radiografia a través de l’anàlisi de múltiples capes d’interacció (espacial, social, ambiental, econòmica, històrica, jurídica, etc.), i des de diferents escales de relació (territorial/ metropolitana, funcional i d’intervenció). El seu objectiu és triple: entendre les seves dinàmiques i la seva complexitat funcional, detectar els seus punts dèbils i d’oportunitat, per finalment definir línies estratègiques i d’acció concretes que permetin millorar el funcionament del conjunt del litoral.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2011-2015
Autor: Barcelona Regional
Àmbit 35 km lineals