Illa de baixes emissions

Es tracta del desenvolupament d’una metodologia i criteris per al disseny de l’ordenació d’una illa al barri de la Marina del Prat Vermell de la Zona Franca (sector 12), que en minimitzi les emissions i tregui el màxim profit dels recursos energètics de l’entorn. L’objectiu és assolir un disseny que aconsegueixi el màxim grau d’autosuficiència energètica i per a això es du a terme una optimització a tres escales: urbanística, edifici i habitatge. Aquest estudi combina tècniques de disseny paramètric, anàlisi constructiva dels edificis i aplicació de les millors tecnologies disponibles.

A les primeres fases de la planificació urbana és essencial incorporar noves eines per al disseny de ciutats amb la finalitat de minimitzar les demandes energètiques. Per al Sector 12 del Barri de la Marina del Prat Vermell s’han emprat eines de modelatge paramètric per al disseny de noves zones urbanes amb baixa demanda d’energia. A partir dels paràmetres urbanístics, d’edificabilitat i de condicions de contorn, es duu a terme un procés d’optimització genòmica computacional, que permet analitzar i optimitzar aspectes com la radiació, la il·luminació i la demanda tèrmica emprant eines com EnergyPlus i Radiance.

A la imatge superior es mostren els resultats de l’aplicació de la metodologia. D’esquerra a dreta es visualitzen la geometria, el càlcul de radiació en façana, la il·luminació natural a dins dels edificis, el càlcul de la demanda tèrmica per planta.

Els resultats del disseny paramètric es combinen en un procés d’optimització multiobjectiu per aconseguir un conjunt d’edificis de baixa demanda d’energia que garanteixin la millor combinació de la demanda tèrmica mínima, la màxima radiació solar a la façana i el rendiment màxim de la llum del dia dins dels edificis. L’alternativa de millor disseny urbanístic s’analitza amb més detall, amb la finalitat d’optimitzar el disseny dels edificis aplicant-hi les millors tècniques constructives i implementant-hi les millors tecnologies disponibles que permetin aconseguir més grau d’autosuficiència del sector.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2014-2015
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: 7,1 ha