Estudi Estratègic Entorns Estació de Sants

L’estudi estratègic –actualment en curs– té un caràcter de Pla Director o Master Pla i engloba tant el projecte de la futura ampliació de l’estació de Sants com la millora de la connexió i sinergia entre l’estació i els barris de l’entorn. El treball és una anàlisi global interdisciplinària de caràcter estratègic que abasta des de la mobilitat al medi ambient i té en compte dinàmiques socioculturals, comercials i d’espai públic.

Concretament, l’estudi estratègic preveu actualitzar les solucions que incorpora el planejament vigent, iniciat a finals dels anys noranta i que va culminar en una modificació de PGM el 2003 i un Pla Especial de concreció del nou edifici de l’estació el 2005. Aquest, entre d’altres, estableix un sostre construïble sobre la coberta de l’estació de gairebé 80.000 m2, en gran part d’ús terciari.  Tot i així, i després de 15 anys de la redacció del planejament, el projecte encara no s’ha executat.

L’estudi estratègic actual aprofita l’oportunitat per revisar el planejament inicial, els usos previstos i ajustar l’edificabilitat associada, per tal d’actualitzar el planejament i incorporar els nous paradigmes associats a la transformació urbana.

Tot i que l’activitat terciària associada al projecte no és imprescindible pel bon funcionament de l’activitat ferroviària i, per tant, aquesta es pot revisar, la millora dels accessos i vestíbuls de l’estació és inajornable. L’estudi estratègic, per tant, prioritza donar resposta a la necessitat d’ampliar el vestíbul de l’AVE i Rodalies i millorar les connexions entre el metro, la xarxa d’autobusos i les operacions relacionades amb els taxis a un nivell semisoterrat, directament connectat amb els vestíbuls de l’AVE.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2015-Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Superfície 10 ha