Port Olímpic. Directrius per a un nou model

La finalització de la concessió del Port Olímpic al 2020, i la delegació de competències de la Generalitat a l’Ajuntament, apareixen com a grans opor­tunitats per repensar el model de desenvolupament i de gestió del port.

Al llarg dels seus 25 anys, el Port Olímpic s’ha anat consolidant com un espai dedicat a la restaura­ció i l’oci nocturn, que propiciat per les seves males condicions d’accessibilitat i connectivitat l’han acabat desvirtuant, a ulls de la ciutadania, de la seva funció principal: la portuària. És per tant necessari, la recuperació del Port Olímpic com a espai portuari de la ciutat i per als seus ciutadans. Un espai públic de contacte amb el mar on la nàutica popular i els esport nàutics formin part de l’oferta d’oci i esport de la ciutat. Un espai de la ciutadania dedicat al mar. Aquesta voluntat es concreta, principalment, en tres objectius estratègics:

  • Primer, en una aposta per un nou model d’usos i activitats que permetin incrementar el rendiment social de la infraestructura on la nàutica d’esbarjo i els esports nàutics recuperin un major prota­gonisme.
  • Segon, en una major integració del port amb la ciutat millorant-ne l’accessibilitat i la connectivitat i proposant una nova ordenació dels espais.
  • Tercer, en la definició d’un nou model de gestió directa municipal que garanteixi la seva sostenibi­litat econòmica amb la participació dels diferents agents tant del propi port com de la ciutadania.

Cal destacar que el Pla Director Estratègic del Port Olímpic no és una figura urbanística, és un document de planificació de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de definir les polítiques i estratègies per al desenvolupament de les infraestructures i els serveis portuaris del Port Olímpic, així com les condicions en què la Generalitat de Catalunya delegarà les competències de gestió del port a l’Ajuntament de Barcelona. Les propostes que conté tenen un caràcter estratègic i en cap cas executiu. La definició de les diferents actuacions de referència plantejades permetrà únicament estimar-ne la viabilitat des d’un punt de vista econòmic, funcional i ambiental. En conseqüència, és un document de referència que guiarà la redacció de les figures urbanístiques i executives necessàries. L’àmbit d’incidència del Pla Director Estratègic és el Port Olímpic i el seu entorn territorial.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2017 - 2018
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: 16 ha
ENLLAÇOS
VISTA PRÈVIA
DESCÀRREGUES