Accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona

L’ampliació sud del Port de Barcelona fa necessària l’execució d’uns accessos viaris i ferroviaris que donin servei a les mercaderies de tot l’àmbit conformat pel propi port, les ZAL (Zona d’activitats logístiques) i el polígon de la Zona Franca. L’accessibilitat d’aquest entorn ha de quedar garantida mitjançant uns nous accessos que permetin la comunicació amb la resta de la regió metropolitana i més enllà. Des de l’any 2006, Barcelona Regional realitza el seguiment dels accessos viaris i ferroviaris, fent la interlocució tècnica amb el Ministeri de Foment i d’altres administracions i agents competents.

Aquest seguiment ha inclòs l’anàlisi dels projectes constructius, l’elaboració de propostes viàries i ferroviàries alternatives, l’estudi dels accessos provisionals, la compatibilitat entre els serveis existents i les diferents infraestructures i terminals, i l’estudi de la connexió entre els dos costats de l’antiga llera del Llobregat, entre d’altres.

Client: Port de Barcelona,
Ajuntament de Barcelona,
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
Ajuntament del Prat de Llobregat i
Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2006-Actualitat
Autor: Barcelona Regional