Treballs de suport al Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)

Barcelona Regional ha donat assistència tècnica des de l’any 2017 al Servei de Programes i Estudis de la Direcció de Prevenció i Gestió de Residus de l’AMB en la realització de diferents treballs d’anàlisi emmarcats en aquest programa i en la seva redacció. Ha treballat, entre d’altres, en el càlcul d’un indicador global de reciclatge (DREC), en la definició de projeccions de generació de residus i escenaris de recollida selectiva, i en la caracterització de la gestió de cadascuna de les fraccions de residus municipals.

El PREMET25 és l’instrument metropolità de planificació de residus que ha de definir una estratègia d’actuació basada en una nova governança que aposti per reduir els residus municipals, permeti assolir un 55% de reciclatge l’any 2025 i aconsegueixi la neutralitat en carboni del sistema metropolità de tractament de residus.

Aquest programa, més enllà de donar continuïtat als anteriors programes metropolitans de gestió de residus (1997-2006 i 2009-2016), fa un pas endavant posant èmfasi no només en el tractament dels residus que arriben a les plantes, sinó també en la necessitat d’avançar cap a sistemes de recollides de residus individualitzats, que permetin segregar més els residus en origen, i en la necessitat de desenvolupar una nova governança que permeti treballar conjuntament amb els municipis metropolitans per tal de donar compliment als objectius europeus. El programa també posa en valor la necessària actuació en termes de prevenció i educació ambiental, i planteja un pla d’actuacions flexible que permeti adaptar-se a les necessitats de tractament futures a mesura que es vagin fent els canvis de sistemes de recollides. Es pot consultar més informació sobre del pla a www.premet25.cat.

 

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2017 - ACTUALITAT
Autor: Barcelona Regional
Àmbit: AMB, 36 municipis, 636 km2
VISTA PRÈVIA
DESCÀRREGUES