Sagrera. Nova estació intermodal i entorn

El projecte estratègic de la Sagrera, que s’inicia l’any 1993 amb la mirada posada a la futura arribada del tren d’alta velocitat a Barcelona, contempla la transformació d’un àmbit de 164 ha, disposades en un corredor de 3,7 km de longitud, ocupat històricament per infraestructures ferroviàries. Unes infraestructures que han generat un impacte important als barris de Sant Martí i Sant Andreu, causant una separació que els ha incomunicat durant anys. El projecte, encara en marxa i amb un abast clarament metropolità, es desenvolupa de manera conjunta entre les tres administracions competents: Ministeri de Foment, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.

Juntament amb el districte 22@ i l’àrea del Fòrum, la Sagrera representa una de les grans operacions dins l’estratègia de renovació del llevant de la ciutat. A més, a grans trets i en diferents graus, el projecte incorpora tots els grans temes de l’urbanisme contemporani: la integració urbana de les infraestructures de transport; l’espai públic com a element d’integració social i ambiental; la implantació de nous desenvolupaments d’habitatge i activitats en espais d’alta densitat urbana, així com l’impacte econòmic de noves infraestructures a l’entorn urbà. Tot i que per dimensió, ubicació i funcions, el projecte de la Sagrera té un abast metropolità i regional, aquest també representa l’oportunitat de donar resposta a problemes històrics de caràcter local.

El projecte de la Sagrera inclou la infraestructura ferroviària de més de 80 km de vies, l’estació intermodal, que funciona com a pol d’atracció d’aquesta nova àrea de centralitat, i un pla de regeneració urbana per a tot l’àmbit en transformació. L’estació intermodal, organitzada en diversos nivells, té previst disposar de línies d’alta velocitat, rodalies i trens regionals. Aquesta té programada una capacitat d’uns 100 milions d’usuaris anuals i representa el pol estratègic pel desenvolupament de la xarxa de transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona. El projecte també preveu nous aparcaments i una estació d’autobusos, així com una connexió directa amb les línies de metro. Així doncs, l’estació intermodal de la Sagrera es projecta com a punt central d’un àmbit que es veurà reforçat amb els nous edificis d’usos terciaris que es construiran al seu costat.

Concretament, el projecte de la Sagrera té previst mantenir l’ús ferroviari del subsòl i cobrir el nou traçat de vies amb un nou espai que, integrat en els teixits urbans existents, permetrà disposar d’un parc lineal de més de 40 ha i 3,7 km. A més, es preveuen nous carrers i espais públics de més de 44 ha i 20 ha de nous equipaments. Aquests espais permetran cobrir les 38 ha d’ús ferroviari sota coberta i unir barris històricament separats pel tren i l’orografia.

Client: Ministeri de Foment,
Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona
Període: 1994-Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 164 ha