Pla d’Energia, Canvi Climàtic i qualitat atmosfrèrica de Barcelona 2011-2020 (PECQ)

Al final del període de vigència del PMEB, l’Ajuntament de Barcelona decideix enfortir i continuar la seva política vers la sostenibilitat amb un nou pla, el Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat Atmosfèrica de Barcelona 2011-2020 (PECQ). Barcelona Regional va ocupar-se de la coordinació de la part tècnica del Pla de Ciutat del PECQ 2011-2020 i va desenvolupar, a més, l’anàlisi del sector viari, l’inventari d’emissions del conjunt de la ciutat, la modelització de la dispersió de contaminants per a la situació actual i en diferents escenaris, així com la memòria ambiental del Pla. Liderat per l’Ajuntament de Barcelona, el PECQ dota l’administració pública d’instruments estratègics per millorar la salut dels ciutadans mitjançant l’increment de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, així com d’altres contaminants d’efecte local com els NOx i les PM10.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2009-2010
Àmbit: Municipi de Barcelona, 102 km2