Condicionants del sòl industrial per a la localització d’empreses

Aquest estudi dóna resposta a una qüestió que va sorgir a la Comissió de Competitivitat Industrial en el marc del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona: «Si demà volgués situar la meva indústria a l’àmbit metropolità, on ho podria fer?». Amb l’objectiu de donar resposta a aquesta pregunta, l’estudi identificava quins elements definien l’oferta de les localitzacions d’aquest tipus d’activitats, és a dir, analitzava quines variables de les característiques del sòl industrial i del procés pel qual es concreta i es desenvolupa aquest sòl, condicionen o poden condicionar la localització posterior d’empreses. Un cop identificats aquests condicionants, l’estudi apuntava i proposava polítiques i accions concretes que podien contribuir a suprimir o mitigar aquests condicionants.

Client: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
Període: 2010 - 2012
Autor: Barcelona Regional
Àmbit Regió Metrpolitana de Barcelona, 3.236 km2