Treballs de suport a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

L’any 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) encarrega a Barcelona Regional (BR) la redacció d’un Pla director de l’aigua, dins el marc de les seves competències i titularitat de diferents serveis1 relacionats amb l’aigua, per cobrir la necessitat de realitzar una planificació a futur que tingui en compte tot el cicle de l’aigua en tot l’àmbit metropolità. L’objectiu d’aquest Pla és estudiar, de manera transversal i amb una visió integral de tot el cicle, els recursos, demandes i sistemes que l’integren, i proposar un seguit de mesures per a la seva millora.

Com a conseqüència d’aquest encàrrec, BR assumeix la formació i consolidació d’un equip especialitzat en temes d’aigua que s’ha desenvolupat dins l’àrea de medi ambient. Aquest equip s’ha constituït per a donar resposta, des de BR i com a mitjà propi de l’AMB, a diverses necessitats que s’han anat plantejant des de l’entitat relacionada amb l’aigua i la seva gestió. La mida i perfils de l’equip s’han anat adaptant segons les demandes, constituint finalment un equip transversal format per tècnics amb elevada experiència en la gestió de companyies distribuïdores d’aigua, especialitzats en càlculs de xarxes d’abastament i sanejament, càlculs hidràulics i hidrològics, especialistes en sistemes d’informació geogràfica, en auditories i estudis de viabilitat econòmica, advocats i tècnics de diferents branques relacionades amb el medi ambient.

L’AMB ha demanat a BR, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic, la realització de diversos treballs relacionats amb aquestes temàtiques. Així, les tasques realitzades en relació a l’aigua s’han agrupat en base a quatre àmbits: el Pla Director del cicle integral de l’aigua, la sequera, la identificació i avaluació d’actius i la gestió de l’aigua. Dins de cada un d’aquests quatre àmbits s’han desenvolupat diferents treballs, la motivació i el contingut dels quals es detalla en els següents apartats.

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona
Període: 2017 - ACTUALITAT
Autor: Barcelona Regional
Àmbit AMB, 36 municipis, 636 km2