Propostes de millora de la xarxa de transport públic de la segona corona metropolitana

L’objectiu de l’estudi és assolir una redistribució modal a favor del transport públic que redueixi la necessitat futura de l’ús del vehicle privat en els desplaçaments de la segona corona metropolitana. Així, es va elaborar una proposta coherent amb la problemàtica del territori a partir de la realització d’una anàlisi de la seva ocupació, del potencial de mobilitat i de les seves infraestructures de transport.

En definitiva, en aquest treball es va realitzar una proposta integrada de la xarxa de transport públic coherent a mig i llarg termini pel conjunt del territori de la segona corona metropolitana, que pogués completar-se en un horitzó més enllà del PDI 2001-2010 però amb pautes per a actuacions més properes.

Període: 2005 - 2006
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Propostes de millora de la xarxa de transport públic de la segona corona metropolitana