Avaluació ambiental estratègica del Pla territorial parcial de la Regió metropolitana de Barcelona

El Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTMB) és l’instrument d’ordenació territorial que defineix amb l’horitzó al 2026 les estratègies per al sistema d’assentaments urbans, el sistema d’infraestructures (viàries i ferroviàries) i el sistema d’espais oberts de la Regió Metropolitana de Barcelona. Configura el marc rector sobre el qual s’han de desenvolupar els instruments de planejament urbanístic en aquest àmbit.

El director-gerent de Barcelona Regional va representar l’Ajuntament de Barcelona a la Ponència Tècnica del Pla. Així mateix, BR va elaborar tots els treballs relacionats amb l’avaluació ambiental. L’avaluació ambiental permet anticipar i prevenir els possibles problemes ambientals associats a un determinat pla, ja que s’aplica des de les fases inicials de l’elaboració i s’acompanya simultàniament en tot el procés d’elaboració del pla. L’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) és el document tècnic que avalua, des del punt de vista ambiental, les propostes desenvolupades pel PTMB respecte als tres sistemes d’espais oberts, assentaments i infraestructures.

Client: Institut d’Estudis Territorials,
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
Període: 2007 - 2010
Autor: Barcelona Regional
Àmbit Regió Metropolitana de Barcelona, 3.236 km2