TREBALLS
Pla 22@
Sagrera Nova Estació Intermodal i entorn
Ordenació de les infraestructures del Delta del Llobregat
Projecte de soterrament de la Ronda del Mig i remodelació de la Plaça Cerdà i el seu entorn
Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou
Pla de millora Energètica de Barcelona (PMEB)
Regeneració mediambiental del Tram Final del riu Besòs
Projecte bàsic d’Ordenació del Front Litoral Besòs (Fòrum 2004)
Parc d’Esculls
Rambla de Sants. Cobertura i Urbanització del Corredor Ferroviari
Barri de les Tèrmiques del Besòs
Escenaris futurs de demanda laboral i demogràfica a l’àmbit de la Línia 9 de metro
Pla Especial de Renovació i Millora del Barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs
Anàlisis d’alternatives pel nou traçat de la N-II al Maresme
Proposta túnel de Montjuïc
Accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona
Nou atermenament ZMT
Propostes per la ronda litoral al peu de Montjuïc
Pla especial d’infraestructures de la Marina
Propostes de millora de la xarxa de transport públic de la segona corona metropolitana
Proposta de racionalització de la xarxa elèctrica d’alta tensió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Transformació de la Marina del Prat Vermell
Nou zoo marí de Barcelona
Projecte Estratègic del vessant barceloní de Collserola
Qualitat de l’Aire de Barcelona
Estudi de l’ús hoteler a Ciutat Vella
Comissió especial de desenvolupament d’Infraestructures (CEDI)
Pla Besòs
Proposta i millora del sistema de mobilitat lligat a la transformació urbanística de l’àrea del Besòs
Anàlisi del Sistema Ferroviari Català. Pla de Rodalies, Xarxa d’Alta Velocitat i Connexió Ferroviària amb França
Introducció del vehicle eléctric a la ciutat de Barcelona (Projecte LIVE)
Mapa industrial de Barcelona
Pla d’Energia, Canvi Climàtic i qualitat atmosfrèrica de Barcelona 2011-2020 (PECQ)
Pla Director Urbanístic i disseny ambiental del Ecobarri de Vallbona (Barcelona)
Criteris d’ordenació dels barris nord de Barcelona Ciutat Meridiana
Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Anàlisi del transport de mercaderies en el corredor del Llobregat i accessos al Port
Pla de Gestió Integrada del Litoral de Barcelona
Desenvolupament dels projectes Zoo de Barcelona
Barcelona Clúster Nàutic
Reflexió estratègica del Litoral (REL)
Façana litoral Morrot
Estudi per l’adequació dels usos i explotació del port olímpic
MPGM en els sòls ocupats pel centre penitenciari de joves de Trinitat Vella
Treballs del Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)
Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB
Estratègia Delta del Llobregat
Illa de baixes emissions
Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Beneficis i potencial d’implantació del vehicle elèctric a sis municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona
Mapa solar del territori de l’AMB. Potencial d’energia tèrmica i fotovoltaica
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona
Detecció i anàlisi de l’infraestructura verda de Barcelona
Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics
Estudi Estratègic dels entorns de l’estació de Sants
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona
Avaluació de la connexió dels sistemes de tramvies del Baix Llobregat i del Besòs
Pla Clima
Reflexió estratègica: quin parc volem per al futur?
Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat
Observatori Metropolità de l’Habitatge
Impuls del verd a la ciutat de Barcelona
Guia sobre el glifosat
Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona
Seguiment ambiental de les platges de Barcelona
Aproximació a la Petjada de Carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona
Funcionalitat Ecològica del Torrent Tapioles
Barris de Muntanya
Estudi del soterrament superficial R2 Vallbona-Montcada
Balanç d’Energia de Barcelona de 2014 i 2016
Caracterització del parc de vehicles circulant en funció de les seves emissions
Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona
Proposta estratègica per al Parc Güell 2017-2022
Pla director i estratègic del port olímpic
Port Olímpic. Directrius per un nou model
Proposta estratègica del Pla de Reixac
Caracterització i anàlisi de la mobilitat dels autobusos interurbans regulars i direccionals
Agenda Besòs
Escenaris climàtics futurs. Servidor de mapes downscaling metropolità
Assistència tècnica per a l’estructuració de dades sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries
Model de previsió de la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Una Estratègia per a la Marina
Pla director per al parc de la Ciutadella
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada MPGM Vallcarca
Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona (30% d’HPP en SUC)
Informe Ambiental MPGM Vallcarca
Pla estratègic del delta del Llobregat
Mobilitat com a Servei (MaaS)