EMPRESA

BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, S.A. (constituïda l’any 1993, originàriament sota la denominació de Barcelona Regional Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures, S.A.), és una societat anònima, pluripersonal, d’accionariat públic, que es configura com a empresa en comú i òrgan de gestió directa dels seus accionistes i que es regeix per la Llei de societats de capital, pels seus estatuts i per la resta de disposicions vigents que li siguin d’aplicació.

La Societat té la consideració de mitjà propi instrumental i servei tècnic respecte l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Cap licitador, es pot encarregar a la Societat l’execució de la prestació objecte de licitació.

OBJECTE SOCIAL

La societat té per objecte la prestació de serveis als seus socis i als altres agents públics, vinculats o depenents en matèria d’intervencions urbanístiques, mediambientals i infraestructurals de tota mena, mitjançant la realització d’estudis anàlisis i prospeccions de contingut urbanístic, territorial i mediambiental i la promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació de tota mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans.

Veure Estatuts de la societat

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

La Societat està regida i administrada:

  1. Per la Junta General d’Accionistes.
  2. El Consell d’Administració format per un mínim de tres membres i un màxim de quinze.
    El càrrec de Conseller no està retribuït.
JUNTA D’ACCIONISTES
ACCIONISTA ACCIONS REPRESENTANT LEGAL
AJUNTAMENT DE BARCELONA 45 Sr. Jordi Campillo Gámez
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 40 Excma. Sra. Ada Colau Ballano
SOCIETAT URBANISTICA METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ I GESTIÓ (REGESA) 30 Sr. Jaume Vendrell i Amat
AENA SME, SA 30 Sra. Sonia Corrochano Gómez
AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA 30 Sr. Jose Alberto Carbonell Camallonga
CONSORCI DE LA ZONA FRANCA 30 Sr. Antoni Detrell Elías
MERCADO DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA S.A. (MERCABARNA) 15 Sr. Josep Tejedo Fernández
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) 15 Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso
FERROCARRILS METROPOLITANS DE BARCELONA (FMBSA) 10 Ilma. Sra. Mercedes Vidal Lago
TRANSPORTS DE BARCELONA (TBSA) 10 Ilma. Sra. Mercedes Vidal Lago
TOTAL ACCIONS 255
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

 

 

Vocals

Im. Sr. Antoni Balmón Arévalo
Sr. Jordi Campillo Gámez
lm. Sr. Daniel Mòdol Deltell
Im. Josep Maria Montaner Martorell
lm. Sr. Lluïs Tejedor i Ballesteros
lm. Sr. Gerard Segú i López
Sr. Josep Maria Boronat Pujals
Autoritat Portuària de Barcelona (APB) representada pel Sr. José Alberto Carbonell Camallonga
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) representada pel Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso
Aena SME, S.A. representada per la Sra. Sonia Corrochano Gómez
Consorci de la Zona Franca representat pel Sr. Antoni Detrell Elías
Mercabarna representada pel Sr. Josep Tejedo Fernandez
Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A. (REGESA) representada pel Sr. Jaume Vendrell i Amat

 

Secretari no conseller
Sr. Enric Lambíes Ortín

 

Segons s’estableix a l’art. 17 dels estatuts, els Consellers no reben cat tipus de retribució.
DIRECTOR GENERAL
Josep Bohigas Arnau
NOMENAMENT
CURRICULUM
CAPITAL SOCIAL
El capital social de l’empresa és de 1.532.580,60 €, representat per 255 accions nominatives d’un valor de 6.010,12 € cadascuna.
Actualment les Reserves són de 337.556,21 €
PATRIMONI
Barcelona Regional no disposa de patrimoni propi.
PRESSUPOST
El pressupost per l’any 2019, aprovat a la sessió del Consell d’Administració del 28 de desembre de 2018, és de 5.973.568,00 €
COMPTES ANUALS

Comptes Anuals 2012
Comptes Anuals 2013
Comptes Anuals 2014
Comptes Anuals 2015
Comptes Anuals 2016
Comptes Anuals 2017
Comptes Anuals 2018