POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present política de protecció de dades regula únicament i exclusivament el tractament de dades que realitza Barcelona Regional dins del marc de l’accés a la informació pública de la web via peticions d’informació i consultes a través de les dades de contacte.

En cas de tenir qualsevol qüestió al respecte al tractament de dades no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a dades.personals@bcnregional.com

 1. Titular del tractament

  El responsable del tractament de les dades personals recollides a la web és:
  Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. (en endavant, BR)
  Carrer 60, 25-27 Edifici Z 2a planta Sector A Zona Franca 08040 Barcelona
  N.I.F.: A60453271
  Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 19 d’abril de 1994, al foli 194 del tom 26.904, fulla B-110.195 Inscripció 1a
  Contacte: br@bcnregional.com o 932 237 400

  BR, informa que aquestes dades seran tractades d’acord a les disposicions normatives vigents en protecció dades personals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (en endavant, RGPD).

 2. Finalitat dels tractaments de dades

  Les dades que ens subministra són recollides i tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informant en cada cas de la finalitat del tractament de les dades d’acord amb la seva autorització.

  Les dades personals es tractaran per a les següents finalitats segons autoritzi en cada moment:

  • Gestionar les comunicacions i consultes, i així com atendre qualsevol sol·licitud que arribi a través del correu electrònic o telèfon habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte, com pot ser la bústia del Canal Ètic de BR.

  • Tramitar, atendre i contestar sol·licituds o peticions que puguin fer els usuaris a través de qualsevol de les formes de contacte que la web posa a la seva disposició.

 3. Base de legitimació

  La base de legitimació serà el consentiment dels usuaris, els quals faciliten, en realitzar la comunicació o consulta com usuari i accepten expressament les condicions generals i la política de privacitat recollides en la web.

  Els usuaris només poden facilitar dades pròpies, en cap cas han de transmetre dades personals de tercers. Si l’usuari facilita dades de tercers, haurà de comptar amb l’autorització corresponent i s’obliga a informar als corresponents interessats de la política de privacitat i de les condicions d’ús de la web.

  L’usuari respondrà davant BR o de tercers, de qualsevol dany o perjudici que es pugui causar com a conseqüència de l’incompliment dels aspectes anteriorment citats.

  El subministrament de dades no està permesa a menors de 16 anys.

 4. Destinataris de les dades

  Les dades, informació i opinions que l’usuari inclogui en les comunicacions o consultes no seran difoses de forma pública a internet en la web de BR, tan sols hi tindran accés les persones autoritzades per tal de tractar les comunicacions i consultes que s’enviïn.

  Per garantir els serveis d’informació, les seves dades poden ser tractades per tercers dedicats a aquest fi, com els proveïdors de serveis (allotjament de la web, gestors de correu electrònic etc.). Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis disponibles, garantint que aquestes organitzacions apliquen les mesures i les millors pràctiques de seguretat de la informació.

  Tots els nostres proveïdors de serveis es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu. No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

  Fora d’aquesta situació, les seves dades no seran cedides a tercers excepte per obligació legal a jutges i tribunals que ho sol·licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.

 5. Criteri de conservació de les dades

  BR conservarà les dades mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment o sol·liciti la seva supressió i, quan ja no siguin necessàries, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seva pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

 6. Mesures de seguretat

  BR, com a Responsable del tractament, compleix amb totes les disposicions normatives i el RGPD per al tractament de dades personals de la seva responsabilitat, tractant-les de manera lícita, lleial i transparent en relació amb els interessats, i adequada, pertinent i limitadament en relació a les finalitats per a les quals són tractades.

  El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb el propòsit de protegir els drets i les llibertats dels usuaris, i que els ha informat de forma adequada com els poden exercir.

  La web utilitza un servidor segur (SSL) que estableix una connexió xifrada de la informació, que assegura que només és llegible pel dispositiu de l’usuari i el servidor. Aquest aspecte es pot comprovar mitjançant la direcció URL que comença per “https:” i perquè a l’esquerra de la barra superior del navegador hi ha un cadenat tancat.

 7. Marc Normatiu

  • Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.

  • Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29.

  • Normativa i instruccions de les autoritats de control (AEPD i APDCAT).

  BR es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencial que es troben vigents al moment precís en què s’accedeixi a la web, i als criteris a seguir de les autoritats competents en cada moment, ja sigui l’AEPD i l’APDCAT.

 8. Exercici de drets

  Els usuaris poden revocar el seu consentiment als tractaments que es fonamentin en aquesta base de legitimació en qualsevol moment o oposar-se al tractament, així com exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament. També tenen dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i, especialment, a formar part de l’elaboració de perfils.

  Per a exercir aquests drets, els usuaris hauran d’enviar una sol·licitud a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. – Carrer 60, 25-27 Edifici Z 2a planta, Sector A (Zona Franca) 08040 Barcelona o a través de la direcció dades.personals@bcnregional.com, acompanyada d’un document oficial que acrediti la seva identitat. Addicionalment, sempre té dret a reclamar davant una autoritat de control.

 9. Presentació de reclamacions

  Sempre té dret a reclamar davant una autoritat de control, si considera que BR ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa, i a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).