Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona

Aquest treball té per objectiu elaborar mesures i modificacions de caràcter urbanístic que permetin desenvolupar amb més eficàcia el Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025.

Les Modificacions de PGM tenen incidència directa en la regulació urbanística de l’habitatge a Barcelona per afavorir el dret a l’habitatge, protegint l’ús habitual enfront a altres usos que hi entren en competència, i que no estaven contemplats en la regulació que el 1976 feia el PGM. Es persegueix així l’assoliment de la mixtura d’usos equilibrada que defineix el model urbà del PGM.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2017 - 2018
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Mesures de caràcter urbanístic d'acompanyament del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona