Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

L’estratègia de la ciutat amb relació al verd es concreta en el Pla del verd i de la biodiversitat 2020, que posa èmfasi a potenciar els serveis socioambientals. Per tal d’acomplir aquest ob- jectiu cal prèviament fer un estudi de quins són els serveis socioambientals que ofereixen els espais verds. Aquest treball té com a principal objectiu avaluar els serveis socioambientals dels parcs urbans, places i interiors d’illa de la ciutat de Barcelona amb la finalitat última de presentar un instrument al servei de la planificació, gestió i disseny dels espais verds urbans.

Es concep com un instrument dinàmic per tal d’adaptar els espais verds urbans a les necessi- tats socials i ambientals del present i també a les necessitats del futur.

Des de la perspectiva de l’estudi dels serveis so- cioambientals podem afrontar la realitat complexa dels espais verds considerant les diferències que existeixen entre ells. Els espais verds, en tant que espais heterogenis amb diferents funcions i característiques, es poden considerar una xarxa amb la funció d’oferir el nombré més alt de ser- veis socioambientals i en què els diferents espais es puguin complementar entre si.

Període: Novembre 2018
Autor: Gerència d’Ecologia Urbana; Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat; Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
Barcelona Regional - Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona - Resum executiu
ENLLAÇOS
DESCÀRREGUES