Acord per regular l’assumpció per part de Barcelona Regional de les activitats, personal, drets i béns vinculats a les activitats de l’Agència d’Ecologia Urbana