Encàrrec per l’elaboració d’un reglament del servei del cicle integral de l’aigua, l’anàlisi tècnic econòmica de la dotació de personal per a les diverses modalitats de gestió i la redacció d’estudis sobre demandes potencials d’aigua no potable, i sobre la qualitat de les masses d’aigua del Llobregat i del Besòs