Encomanda de gestió per redactar la MPGM a fi d’adaptar el planejament urbanístic als nous accessos viaris i ferroviaris del Port de Barcelona i a les terminals de l’antiga llera i la de ferrotatge