QUALITAT AMBIENTAL
Encaix ambiental de l’Aeroport de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas
Proposta per la reducció de l’impacte en clau climàtica del transport aeri associat a l’aeroport de Barcelona
Reflexió Estratègica Metropolitana (REM)
Qualitat de l’aire. Municipis de la regió metropolitana de Barcelona
Avaluació ambiental estratègica del Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona
Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic metropolità (PDU)
Treballs de suport a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Treballs de suport al Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)
Illa de baixes emissions
Parc d’Esculls
Pla Litoral. Pla Estratègic dels espais litorals de la ciutat
Reflexió estratègica del Litoral (REL)
Estratègia Delta del Llobregat
Pla Delta. Ordenació de les infraestructures del Delta del Llobregat
Collserola. Quin parc volem per al futur?
Pla Besòs
Barri de les Tèrmiques del Besòs
Introducció del vehicle eléctric a la ciutat de Barcelona (Projecte LIVE)
Comissió especial de desenvolupament d’Infraestructures (CEDI)
Beneficis i potencial d’implantació del vehicle elèctric a sis municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona
Qualitat de l’Aire de Barcelona
Pla de Reixac. Objectius i estratègies per una nova ordenació de l’espai agroforestal
Proposta d’ordenació de les terminals interurbanes de Barcelona
Redacció de l’Estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Caracterització del parc de vehicles circulant en funció de les seves emissions
Mobilitat com a Servei (MaaS)
Port Olímpic. Directrius per a un nou model
Agenda Besòs
Pla d’Energia, Canvi Climàtic i qualitat atmosfrèrica de Barcelona 2011-2020 (PECQ)