INFRASTRUCTURES
Encaix ambiental de l’Aeroport de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas
Proposta per la reducció de l’impacte en clau climàtica del transport aeri associat a l’aeroport de Barcelona
Reflexió Estratègica Metropolitana (REM)
Condicionants del sòl industrial per a la localització d’empreses
Propostes per al Pla de Rodalies
Avaluació ambiental estratègica del Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona
Alta velocitat i sistema ferroviari metropolità
Les vores del Besòs al marge dret
Rondes Barcelona. Present i futur
Tramvia
Treballs de suport a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Treballs de suport al Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)
Pla especial d’infraestructures de la Marina
Façana litoral Morrot
Peu de Montjuïc. Connectivitat litoral de Barcelona
Estudi per l’adequació dels usos i explotació del port olímpic
Estratègia Delta del Llobregat
Accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona
Pla Delta. Ordenació de les infraestructures del Delta del Llobregat
Pla Besòs
Barri de les Tèrmiques del Besòs
Barcelona Clúster Nàutic
Mapa industrial de Barcelona
Introducció del vehicle eléctric a la ciutat de Barcelona (Projecte LIVE)
Comissió especial de desenvolupament d’Infraestructures (CEDI)
Proposta túnel de Montjuïc
Pla de millora Energètica de Barcelona (PMEB)
Pla 22@
Estudi Estratègic Entorns Estació de Sants
Proposta d’ordenació de les terminals interurbanes de Barcelona
Redacció de l’Estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Mobilitat com a Servei (MaaS)
Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona
Assistència tècnica per a l’estructuració de dades sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries
Estudi del soterrament superficial R2 Vallbona-Montcada
Port Olímpic. Directrius per a un nou model
Agenda Besòs
Projecte de soterrament de la Ronda del Mig i remodelació de la Plaça Cerdà i el seu entorn
Anàlisis d’alternatives pel nou traçat de la N-II al Maresme
Sagrera. Nova estació intermodal i entorn
Rambla de Sants. Cobertura i Urbanització del Corredor Ferroviari
Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou