REFLEXIONAR
Reflexió Estratègica Metropolitana (REM)
Condicionants del sòl industrial per a la localització d’empreses
Qualitat de l’aire. Municipis de la regió metropolitana de Barcelona
Propostes per al Pla de Rodalies
Avaluació ambiental estratègica del Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona
Alta velocitat i sistema ferroviari metropolità
Tramvia
Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic metropolità (PDU)
Ciutat amb perspectiva de gènere. Un urbanisme inclusiu i de la vida quotidiana
Treballs de suport a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Treballs de suport al Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)
Illa de baixes emissions
Façana litoral Morrot
Peu de Montjuïc. Connectivitat litoral de Barcelona
Proposta estratègica per al Parc de la Ciutadella. Cap a un Pla Director
Estudi per l’adequació dels usos i explotació del port olímpic
Pla Litoral. Pla Estratègic dels espais litorals de la ciutat
Reflexió estratègica del Litoral (REL)
Estratègia Delta del Llobregat
Collserola. Quin parc volem per al futur?
Criteris d’ordenació dels barris nord de Barcelona Ciutat Meridiana
Pla Besòs
Barri de les Tèrmiques del Besòs
Barcelona Clúster Nàutic
Mapa industrial de Barcelona
Introducció del vehicle eléctric a la ciutat de Barcelona (Projecte LIVE)
Proposta túnel de Montjuïc
Estudi de l’ús hoteler a Ciutat Vella
Estudi Estratègic Entorns Estació de Sants
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona
Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016‒2025
Qualitat de l’Aire de Barcelona
Pla de Reixac. Objectius i estratègies per una nova ordenació de l’espai agroforestal
Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona
Redacció de l’Estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Mobilitat com a Servei (MaaS)
Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona
Proposta estratègica per al Park Güell 2017-2022
Agenda Besòs
Pla d’Energia, Canvi Climàtic i qualitat atmosfrèrica de Barcelona 2011-2020 (PECQ)