MOBILITY
Reflexió Estratègica Metropolitana (REM)
Condicionants del sòl industrial per a la localització d’empreses
Qualitat de l’aire. Municipis de la regió metropolitana de Barcelona
Propostes per al Pla de Rodalies
Avaluació ambiental estratègica del Pla territorial parcial de la regió metropolitana de Barcelona
Alta velocitat i sistema ferroviari metropolità
Rondes Barcelona. Present i futur
Tramvia
Illa de baixes emissions
Pla especial d’infraestructures de la Marina
Façana litoral Morrot
Peu de Montjuïc. Connectivitat litoral de Barcelona
Estudi per l’adequació dels usos i explotació del port olímpic
Pla Litoral. Pla Estratègic dels espais litorals de la ciutat
Reflexió estratègica del Litoral (REL)
Accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona
Pla Delta. Ordenació de les infraestructures del Delta del Llobregat
Collserola. Quin parc volem per al futur?
Pla Besòs
Barri de les Tèrmiques del Besòs
Mapa industrial de Barcelona
Introducció del vehicle eléctric a la ciutat de Barcelona (Projecte LIVE)
Comissió especial de desenvolupament d’Infraestructures (CEDI)
Proposta túnel de Montjuïc
Estudi Estratègic Entorns Estació de Sants
Pla de Reixac. Objectius i estratègies per una nova ordenació de l’espai agroforestal
Proposta d’ordenació de les terminals interurbanes de Barcelona
Redacció de l’Estratègia de mobilitat turística de Barcelona
Avaluació de la connexió dels sistemes de tramvies del Baix Llobregat i del Besòs
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada MPGM Vallcarca
Model de previsió de la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Mobilitat com a Servei (MaaS)
Assistència tècnica per a l’estructuració de dades sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries
Estudi del soterrament superficial R2 Vallbona-Montcada
Proposta estratègica per al Park Güell 2017-2022
Port Olímpic. Directrius per a un nou model
Agenda Besòs
Propostes de millora de la xarxa de transport públic de la segona corona metropolitana
Pla d’Energia, Canvi Climàtic i qualitat atmosfrèrica de Barcelona 2011-2020 (PECQ)
Anàlisi del transport de mercaderies en el corredor del Llobregat i accessos al Port
Escenaris futurs de demanda laboral i demogràfica a l’àmbit de la Línia 9 de metro
Proposta i millora del sistema de mobilitat lligat a la transformació urbanística de l’àrea del Besòs
Anàlisi del Sistema Ferroviari Català. Pla de Rodalies, Xarxa d’Alta Velocitat i Connexió Ferroviària amb França
Rambla de Sants. Cobertura i Urbanització del Corredor Ferroviari
Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou
Connexió Ferroviària amb França